Μορφοποίηση στίξης

Μπορείτε να μετατρέψετε αυτόματα τα εισαγωγικά σε ανωφερή εισαγωγικά και να μετατρέψετε τα διπλά ενωτικά (--) σε μεγάλες παύλες (—) στο παράθυρο «Υποκαταστάσεις».

Παράθυρο «Υποκαταστάσεις»

Χρήση έξυπνων παυλών

  1. Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Υποκαταστάσεις» > «Εμφάνιση υποκαταστάσεων» (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  2. Στο παράθυρο «Υποκαταστάσεις», επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Έξυπνες παύλες».

  3. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις παυλών στην παρουσίαση ή μόνο στο επιλεγμένο κείμενο.

Επιλογή στιλ εισαγωγικών

Μπορείτε να καθορίσετε ένα στιλ εισαγωγικών για τα μονά και τα διπλά εισαγωγικά στην παρουσίασή σας. Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε υπάρχον κείμενο, επιλέξτε πρώτα το κείμενο.

  1. Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Υποκαταστάσεις» > «Εμφάνιση υποκαταστάσεων» (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  2. Στο παράθυρο «Υποκαταστάσεις», επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Έξυπνα εισαγωγικά».

  3. Κάντε κλικ στο κάθε αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε ένα στιλ εισαγωγικών.

  4. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις των εισαγωγικών στην παρουσίαση ή μόνο στο επιλεγμένο κείμενο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη μορφοποίηση, χωρίς όμως να αλλάξει η υπάρχουσα μορφοποίηση. Για να αλλάξετε υπάρχουσα μορφοποίηση, επιλέξτε το κείμενο που περιέχει τη μορφοποίηση την οποία θέλετε να αλλάξετε και μετά κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά αντικατάστασης.