Προσθήκη ή διαγραφή γραφήματος

Μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας γραφήματα 2Δ, 3Δ και διαδραστικά γραφήματα.

Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, εισάγετε δεδομένα για αυτό στον Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος. Όταν κάνετε αλλαγές στον Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος, το γράφημα ενημερώνεται αυτόματα.

Δημιουργία γραφήματος στηλών, ράβδων, γραμμών,περιοχών ή πίτας

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Γράφημα» στη γραμμή εργαλείων και μετά κάντε κλικ στο 2Δ, 3Δ ή «Διαδραστικό».

 2. Επιλέξτε τύπο γραφήματος.

  Κάντε κλικ στο αριστερό και το δεξιό βέλος για να δείτε περισσότερες επιλογές χρωμάτων και στιλ.

  Αν προσθέσετε ένα γράφημα 3Δ, στο κέντρο του εμφανίζεται ένα Χειριστήριο περιστροφής. Σύρετε αυτό το χειριστήριο ανά πάσα στιγμή για να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό του γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην «Επεξεργασία δεδομένων γραφήματος».

  Ο Επεξεργαστής δεδομένων γραφήματος εμφανίζεται με δεδομένα κράτησης θέσης.

 4. Εισαγάγετε τα δικά σας δεδομένα στον Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος.

  Στα κελιά δεδομένων μπορείτε να προσθέτετε αριθμούς, ημερομηνίες ή διάρκειες. Για να μορφοποιήσετε τους αριθμούς, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ετικέτες τιμών» στην ενότητα «Σειρά» στην πλαϊνή στήλη στα δεξιά.

 5. Για να αλλάξετε το εάν οι γραμμές ή οι στήλες θα σχεδιαστούν ως σειρά δεδομένων ή όχι, κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα.

Δημιουργία γραφήματος διασποράς

Τα γραφήματα διασποράς δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων συνόλων δεδομένων. Εμφανίζουν τα δεδομένα ως σημεία και απαιτούν τουλάχιστον δύο στήλες ή γραμμές δεδομένων (τιμές x και y) για τη σχεδίαση τιμών για μία σειρά δεδομένων. Από προεπιλογή, κάθε σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα διασποράς χρησιμοποιεί από κοινού την τιμή άξονα x και, επομένως, χρειάζεται να προσθέσετε μόνο μια επιπλέον γραμμή ή στήλη για να εμφανίσετε άλλη μία σειρά δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Γράφημα» στη γραμμή εργαλείων, μετά στο «2Δ» ή στο «Διαδραστικό» και τέλος κάντε κλικ στο γράφημα διασποράς.

  Για περισσότερα στιλ γραφήματος διασποράς, αγγίξτε «Διαδραστικό». Κάντε κλικ στο δεξιό και το αριστερό βέλος για να δείτε περισσότερες επιλογές χρωμάτων και στιλ.

 2. Κάντε κλικ στην «Επεξεργασία δεδομένων γραφήματος».

  Ο Επεξεργαστής δεδομένων γραφήματος εμφανίζεται με δεδομένα κράτησης θέσης. Κάθε έγχρωμη στήλη αναπαριστά μια σειρά δεδομένων που θα απεικονιστεί στο γράφημα.

 3. Εισαγάγετε τα δικά σας δεδομένα στον Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος.

  Για να μορφοποιήσετε τα δεδομένα ως αριθμούς, ημερομηνίες ή διάρκειες, κάντε κλικ στην καρτέλα «Σειρά» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά, κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Ετικέτες τιμών» και μετά επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Τιμές». Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ετικέτες τιμών» και κάντε μια επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση ετικετών τιμών, δείτε το θέμα Τροποποίηση αναφορών δεδομένων γραφήματος.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Καθορίστε αν θα σχεδιάζονται ως σειρά δεδομένων οι γραμμές ή οι στήλες: Κάντε κλικ σε ένα κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία του Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος.

  • Χρήση διαφορετικού άξονα τιμών x για κάθε σειρά δεδομένων: Κάντε κλικ στο Κουμπί «Ρύθμιση παραμέτρων» και μετά καταργήστε την επιλογή «Κοινή χρήση τιμών X». Κάντε κλικ σε κάθε κελί για να εισαγάγετε δικές σας τιμές x και y για τη σειρά δεδομένων.

  • Προσθήκη άλλης σειράς δεδομένων: Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα σειράς δεδομένων στην επόμενη κενή στήλη (ή γραμμή σε περίπτωση σχεδίασης κατά γραμμές) και μετά πατήστε το Return.

 5. Κλείστε τον Επεξεργαστή δεδομένων γραφημάτων για να επιστρέψετε στο γράφημα.

Δημιουργία γραφήματος φυσαλίδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα φυσαλίδων για τη σχεδίαση δεδομένων με τρεις διαστάσεις. Κάθε σειρά δεδομένων περιλαμβάνει μια τρίτη διάσταση που δείχνει τη σχέση μεταξύ των συγκρινόμενων τιμών (x και y) και μιας τιμής μεγέθους (z). Η τιμή μεγέθους καθορίζει το μέγεθος της φυσαλίδας.

Από προεπιλογή, κάθε σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα φυσαλίδων χρησιμοποιεί από κοινού την τιμή άξονα x και, επομένως, χρειάζεται μόνο να προσθέσετε δύο επιπλέον γραμμές ή στήλες δεδομένων για να εμφανιστεί άλλη μία σειρά δεδομένων. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ανεξάρτητες τιμές άξονα x, πρέπει να προσθέσετε τρεις επιπλέον γραμμές ή στήλες (x, y και z) για να εμφανιστεί άλλη μία σειρά δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Γράφημα» στη γραμμή εργαλείων, μετά στο «2Δ» ή στο «Διαδραστικό» και τέλος κάντε κλικ στο γράφημα φυσαλίδων.

  Για περισσότερα στιλ γραφήματος φυσαλίδων, αγγίξτε «Διαδραστικό». Κάντε κλικ στο αριστερό και το δεξιό βέλος για να δείτε περισσότερες επιλογές χρωμάτων και στιλ.

 2. Κάντε κλικ στην «Επεξεργασία δεδομένων γραφήματος».

  Ο Επεξεργαστής δεδομένων γραφημάτων εμφανίζεται με δεδομένα κράτησης θέσης (τιμές άξονα x, άξονα y, και τιμές μεγέθους). Κάθε έγχρωμη στήλη αναπαριστά μια σειρά δεδομένων που θα απεικονιστεί στο γράφημα.

 3. Κάντε κλικ σε κάθε κελί για να εισαγάγετε δικές σας τιμές x, y και μεγέθους για τη σειρά δεδομένων.

  Για να προσθέσετε μια άλλη σειρά δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα σειράς δεδομένων στην επόμενη κενή στήλη (ή γραμμή σε περίπτωση σχεδίασης κατά γραμμές) και μετά πατήστε το Return.

 4. Για να αλλάξετε το αν οι γραμμές ή οι στήλες θα σχεδιαστούν ως σειρά δεδομένων ή όχι, κάντε κλικ σε ένα κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία του Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος.

 5. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες τιμές άξονα x για κάθε σειρά δεδομένων, κάντε κλικ στο Κουμπί «Ρύθμιση παραμέτρων» και μετά αποεπιλέξτε την «Κοινή χρήση τιμών X».

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Σειρά» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Σειρά», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 7. Στην ενότητα «Δεδομένα φυσαλίδων» της πλαϊνής στήλης, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού τιμών μεγέθους και μετά επιλέξτε πώς θέλετε να απεικονίζονται οι τιμές μεγέθους φυσαλίδων (περιοχή ή διάμετρος).

 8. Αν θέλετε να εμφανίζονται φυσαλίδες με αρνητική τιμή, επιλέξτε «Εμφάνιση αρνητικών φυσαλίδων».

Διαγραφή γραφήματος

 • Επιλέξτε το γράφημα και μετά πατήστε το πλήκτρο Delete.