Τροποποίηση αναφορών δεδομένων γραφήματος

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις αναφορές δεδομένων ενός γραφήματος στον Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος. Στα κελιά δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μόνο αριθμούς, ημερομηνίες ή διάρκειες.

Προσθήκη, διαγραφή ή επεξεργασία σειράς δεδομένων

 1. Επιλέξτε το γράφημα, κάντε κλικ στην «Επεξεργασία δεδομένων γραφήματος» και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Προσθήκη σειράς δεδομένων: Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια νέα στήλη ή γραμμή και μετά εισαγάγετε τα δεδομένα σας.

  • Διαγραφή σειράς δεδομένων: Κάντε κλικ στη χρωματιστή γραμμή για τη γραμμή ή τη στήλη που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο βέλος που θα εμφανιστεί και μετά κάντε κλικ στη «Διαγραφή στήλης» ή στη «Διαγραφή γραμμής» (ανάλογα με το αν έχετε σχεδιάσει γραμμές ή στήλες ως σειρές δεδομένων).

  • Αναδιάταξη σειρών δεδομένων: Σύρετε τις χρωματιστές γραμμές για να αλλάξετε τη διάταξη των σειρών δεδομένων γραφήματος.

  • Προσθήκη συμβόλου νομίσματος ή άλλης μορφοποίησης: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Σειρά» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην καρτέλα «Σειρά».

  • Επεξεργασία ετικετών τιμών και μορφοποίηση αριθμών: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Σειρά» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά, κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Ετικέτες τιμών» και μετά επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Τιμές». Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού για να επιλέξετε τον άξονα που θέλετε να μορφοποιήσετε και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην ενότητα «Μορφή δεδομένων τιμών» για να κάνετε τις ρυθμίσεις σας.

 2. Κλείστε το παράθυρο «Δεδομένα γραφήματος» για να επιστρέψετε στο γράφημα.

Εναλλαγή γραμμών και στηλών ως σειρών δεδομένων

Μόλις προσθέσετε ένα γράφημα, το Keynote ορίζει την προεπιλεγμένη σειρά δεδομένων για αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν ένας πίνακας είναι τετράγωνος ή έχει πλάτος μεγαλύτερο από ύψος, οι γραμμές του πίνακα αποτελούν την προεπιλεγμένη σειρά. Αλλιώς, οι στήλες αποτελούν την προεπιλεγμένη σειρά. Μπορείτε να αλλάξετε το εάν οι γραμμές ή οι στήλες θα αποτελούν τη σειρά δεδομένων.

 1. Επιλέξτε το γράφημα και μετά κάντε κλικ στην «Επεξεργασία δεδομένων γραφήματος».

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί γραμμής ή στήλης στην επάνω δεξιά γωνία του Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος.

  Κουμπιά σχεδίασης γραμμών και σχεδίασης στηλών
 3. Κλείστε τον Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος όταν τελειώσετε.

Κοινή χρήση του άξονα x για πολλαπλές τιμές στον άξονα y για γραφήματα διασποράς και φυσαλίδας

Η κοινή χρήση του άξονα x σημαίνει τη σχεδίαση ενός είδους τιμών στον άξονα x ενώ επιτρέπεται η σχεδίαση πολλαπλών ειδών τιμών στον άξονα y. Από προεπιλογή, οι τιμές του άξονα x χρησιμοποιούνται από κοινού από πολλά σύνολα τιμών του άξονα y σε ορισμένους τύπους γραφημάτων.

 1. Επιλέξτε το γράφημα και μετά κάντε κλικ στην «Επεξεργασία δεδομένων γραφήματος».

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Ρύθμιση παραμέτρων» και μετά επιλέξτε (ή καταργήστε την επιλογή) «Κοινή χρήση τιμών X».

 3. Κλείστε τον Επεξεργαστή δεδομένων γραφήματος όταν τελειώσετε.