Μορφοποίηση κελιών για εμφάνιση διαφορετικών τύπων δεδομένων

Μπορείτε να μορφοποιήσετε κελιά πίνακα ώστε να εμφανίζουν κείμενο, αριθμούς, νόμισμα, ποσοστά, ημερομηνία και ώρα και διάρκειες που δηλώνουν χρονικό διάστημα (π.χ. «3 βδομάδες 4 ημέρες 2 ώρες»). Η μορφοποίηση κελιού προσδιορίζει τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων στο κελί και τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα του κελιού αναγνωρίζονται από τις συναρτήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο κελί.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πόσα δεκαδικά ψηφία θα εμφανίζονται στα κελιά που περιέχουν αριθμούς, νομισματικές μονάδες ή ποσοστιαίες τιμές, ακόμη κι εάν η ακριβής τιμή που καταχωρίζεται στο κελί είναι πιο ακριβής από αυτήν που θέλετε να εμφανίζεται. Η πραγματική τιμή που εισάγεται χρησιμοποιείται πάντα στους υπολογισμούς, ανεξάρτητα από το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο κελί. Όταν ένας τύπος αναφέρεται σε κείμενο ενός κελιού, η εμφανιζόμενη τιμή χρησιμοποιείται στον υπολογισμό.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση ενός κελιού, ακόμη κι αν έχετε ήδη πληκτρολογήσει περιεχόμενο μέσα σε αυτό.

Αριθμοί

Από προεπιλογή, τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί ως αριθμοί εμφανίζονται με τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα πληκτρολογείτε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ώστε τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί ως αριθμοί να εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις των δεκαδικών εφαρμόζονται τόσο σε αριθμούς όσο και σε ποσοστά. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε ένα κελί με έναν αριθμό σε ποσοστό, το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται δεν θα αλλάξει.

 1. Επιλέξτε τα κελιά ή ένα εύρος κελιών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων» και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση:

  • Αριθμός: Εμφανίζεται η τυπική μορφοποίηση αριθμών.

  • Κλάσμα: Εμφανίζει τους αριθμούς με αριθμητή και παρονομαστή. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ακρίβεια» και ορίστε μια επιλογή για να καθορίσετε το μέγιστο πλήθος ψηφίων που θέλετε να εμφανίζονται ή, για να στρογγυλοποιούνται οι τιμές στο πλησιέστερο μισό, τέταρτο, κ.λπ.

  • Επιστημονικός: Εμφανίζει τους αριθμούς σε επιστημονική γραφή. Στο πεδίο «Δεκαδικά», πληκτρολογήστε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να εμφανίζονται ή, επιλέξτε «Αυτόμ.» για να εμφανίζονται τόσα δεκαδικά ψηφία όσα πληκτρολογείτε.

 4. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μορφοποίηση αριθμών με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ορισμός του πλήθους των δεκαδικών ψηφίων: Στο πεδίο «Δεκαδικά», πληκτρολογήστε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να εμφανίζονται. Το Keynote στρογγυλοποιεί την εμφανιζόμενη τιμή αντί να την αποκόπτει. Για παράδειγμα, αν η τιμή σας είναι «5,75» και ορίσετε μηδενικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων, τότε το Keynote εμφανίζει την τιμή «6».

  • Εμφάνιση τόσων δεκαδικών ψηφίων όσα πληκτρολογείτε σε κάθε κελί: Διαγράψτε τον αριθμό στο πεδίο «Δεκαδικά» ή κάντε κλικ στο κάτω βέλος «Δεκαδικά» έως ότου φθάσετε στη ρύθμιση «Αυτόμ.».

  • Ορισμός τρόπου εμφάνισης των αρνητικών τιμών: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού στα δεξιά του πεδίου «Δεκαδικά» και μετά κάντε μια επιλογή.

  • Εμφάνιση του διαχωριστικού χιλιάδων: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Διαχωριστικό χιλιάδων».

Νόμισμα (μονάδες νομισματικής τιμής)

Από προεπιλογή, τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί ως νόμισμα εμφανίζουν πάντα δύο δεκαδικά ψηφία. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ώστε τα κελιά να εμφανίζουν τόσα δεκαδικά ψηφία όσα πληκτρολογείτε ή να εμφανίζουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων.

 1. Επιλέξτε ένα κελί ή εύρος κελιών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων» και μετά επιλέξτε «Νόμισμα».

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Ορισμός του πλήθους των δεκαδικών ψηφίων: Στο πεδίο «Δεκαδικά», πληκτρολογήστε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να εμφανίζονται. Το Keynote στρογγυλοποιεί την εμφανιζόμενη τιμή αντί να την αποκόπτει. Για παράδειγμα, αν η τιμή σας είναι «5,75» και ορίσετε μηδενικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων, τότε το Keynote εμφανίζει την τιμή «6».

  • Εμφάνιση τόσων δεκαδικών ψηφίων όσα πληκτρολογείτε σε κάθε κελί: Διαγράψτε τον αριθμό στο πεδίο «Δεκαδικά» ή κάντε κλικ στο κάτω βέλος «Δεκαδικά» έως ότου φθάσετε στη ρύθμιση «Αυτόμ.».

  • Ορισμός τρόπου εμφάνισης των αρνητικών τιμών: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού στα δεξιά του πεδίου «Δεκαδικά» και μετά ορίστε μια επιλογή.

  • Εμφάνιση του διαχωριστικού χιλιάδων: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Διαχωριστικό χιλιάδων».

  • Χρήση αρνητικών αριθμών στιλ λογιστικής: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Στιλ λογιστικής» ώστε οι αρνητικές τιμές να εμφανίζονται εντός παρενθέσεων.

 5. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Νόμισμα» και μετά επιλέξτε ένα σύμβολο νομίσματος, όπως δολάριο Η.Π.Α. ($).

Ποσοστά

Από προεπιλογή, τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί ως ποσοστό εμφανίζονται με τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα πληκτρολογείτε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ώστε όλα τα κελιά να εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις δεκαδικών εφαρμόζονται τόσο σε ποσοστά όσο και σε αριθμούς σε ένα επιλεγμένο εύρος κελιών. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε τη μορφοποίηση ενός κελιού από ποσοστό σε δεκαδικό, το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται δεν θα αλλάξει.

 1. Επιλέξτε τα κελιά ή ένα εύρος κελιών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων» και μετά επιλέξτε «Ποσοστό».

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Ορισμός του πλήθους των δεκαδικών ψηφίων: Στο πεδίο «Δεκαδικά», πληκτρολογήστε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να εμφανίζονται. Το Keynote στρογγυλοποιεί την εμφανιζόμενη τιμή αντί να την αποκόπτει. Για παράδειγμα, αν η τιμή σας είναι «5,75» και ορίσετε μηδενικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων, τότε το Keynote εμφανίζει την τιμή «6».

  • Εμφάνιση τόσων δεκαδικών ψηφίων όσα πληκτρολογείτε σε κάθε κελί: Διαγράψτε τον αριθμό στο πεδίο «Δεκαδικά» ή κάντε κλικ στο κάτω βέλος «Δεκαδικά» έως ότου φθάσετε στη ρύθμιση «Αυτόμ.».

  • Ορισμός τρόπου εμφάνισης των αρνητικών τιμών: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού στα δεξιά του πεδίου «Δεκαδικά» και μετά κάντε μια επιλογή.

  • Εμφάνιση του διαχωριστικού χιλιάδων: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Διαχωριστικό χιλιάδων».

Αν μορφοποιήσετε ένα κελί το οποίο περιέχει ήδη μια τιμή, η τιμή θεωρείται ως δεκαδικός αριθμός και μετατρέπεται σε ποσοστό. Για παράδειγμα, το 3 γίνεται 300%.

Αν μια τιμή ποσοστού χρησιμοποιείται σε έναν τύπο, τότε χρησιμοποιείται η έκδοση δεκαδικού αριθμού. Για παράδειγμα, μια τιμή που εμφανίζεται ως 3% χρησιμοποιείται ως 0,03 σε έναν τύπο.

Ημερομηνία και ώρα

 1. Επιλέξτε ένα κελί ή εύρος κελιών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων» και μετά επιλέξτε «Ημερομηνία και ώρα».

 4. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή ημερομηνίας» και μετά επιλέξτε μια μορφή.

  Αν επιλέξετε «Καμία», τότε καμία ημερομηνία δεν εμφανίζεται στο κελί, ακόμη κι αν έχει εισαχθεί μια ημερομηνία και χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς ημερομηνίας και ώρας.

 5. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ώρα» και μετά επιλέξτε μια μορφή.

  Αν επιλέξετε «Καμία», τότε καμία ώρα δεν εμφανίζεται στο κελί, ακόμη κι αν έχει εισαχθεί μια ώρα και χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς ημερομηνίας και ώρας.

Αν δεν καταχωρίσετε ημερομηνία και ώρα, το Keynote προσθέτει μια προεπιλεγμένη τιμή. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε «1:15 μ.μ.», το Keynote προσθέτει τη σημερινή ημερομηνία από προεπιλογή.

Διάρκειες (μονάδες χρόνου)

Από προεπιλογή, τα κελιά που περιέχουν δεδομένα διάρκειας μορφοποιούνται αυτόματα ώστε να εμφανίζουν όλες τις μονάδες χρόνου που καταχωρίζετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ώστε τα κελιά διάρκειας να εμφανίζουν μόνο ορισμένες μονάδες χρόνου (π.χ. μόνο ώρες, όχι λεπτά, δευτερόλεπτα ή χιλιοστά δευτερολέπτου), ακόμη κι αν στο κελί έχουν εισαχθεί πιο ακριβείς τιμές και χρησιμοποιούνται σε τύπους υπολογισμών που βασίζονται σε μονάδες χρόνου.

 1. Επιλέξτε ένα κελί ή εύρος κελιών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων» και μετά επιλέξτε «Διάρκεια».

 4. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Εμφάνιση ή απόκρυψη ετικετών μονάδων χρόνου: Κάντε κλικ στις «Αυτόματες μονάδες», μετά στο αναδυόμενο μενού «Στιλ» και επιλέξτε μια ρύθμιση:

   • 0: Απόκρυψη όλων των ετικετών μονάδων χρόνου.

   • 0w: Εμφανίζει τις ετικέτες μονάδων χρόνου ως συντομογραφίες, για παράδειγμα, «λ.» για λεπτά.

   • 0 εβδομάδες: Εμφανίζει τις ετικέτες μονάδων χρόνου ολογράφως:

  • Όλα τα κελιά διάρκειας να εμφανίζουν τις ίδιες μονάδες: Κάντε κλικ στις «Προσαρμοσμένες μονάδες» και μετά κάντε κλικ στις μονάδες στο δεξιό ή στο αριστερό άκρο του Επιλογέα εύρους διάρκειας ώστε να περικλείσετε την περιοχή χρονικής διάρκειας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, από εβδομάδες (εβδ) έως χιλιοστά δευτερολέπτου (χιλ.).

Εάν αλλάξετε τη μορφή διάρκειας μετά από την εισαγωγή δεδομένων στα κελιά, τα δεδομένα προσαρμόζονται αυτόματα στη νέα μορφή.

Αυτόματη μορφοποίηση κελιών

Από προεπιλογή, το Keynote μορφοποιεί αυτόματα τα κελιά πίνακα.

Αν αλλάξετε τη μορφοποίηση δεδομένων για ένα κελί, μπορείτε πάντα να επαναφέρετε την αυτόματη μορφοποίηση.

 • Επιλέξτε ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και, στη συνέχεια, στην καρτέλα «Κελί» της πλαϊνής στήλης «Μορφοποίηση», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων» και επιλέξτε «Αυτόματα».