Μορφοποίηση πινάκων για αμφικατευθυντικό κείμενο

Το Keynote υποστηρίζει αμφικατευθυντικό κείμενο, ώστε να μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργάζεστε κείμενο που συντάσσεται από τα αριστερά προς τα δεξιά (όπως στα Αγγλικά ή τα Κινεζικά) και από τα δεξιά προς τα αριστερά (όπως στα Αραβικά ή τα Εβραϊκά) στην ίδια παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αμφικατευθυντικό κείμενο σε κελιά πινάκων και να αντιστρέψετε την κατεύθυνση πινάκων ανάλογα με τη γλώσσα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση άλλων γλωσσών στον υπολογιστή σας και περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση αμφικατευθυντικού κειμένου, δείτε την ενότητα Χρήση αμφικατευθυντικού κειμένου.

Η κατεύθυνση κειμένου σε κελιά πινάκων βασίζεται στην κατεύθυνση του τέρμα πάνω αριστερού κελιού σε πίνακα με κατεύθυνση αριστερά προς δεξιά, ή το τέρμα πάνω δεξιό κελί σε πίνακα με κατεύθυνση δεξιά προς αριστερά. Αν ένα κελί είναι κενό, η κατεύθυνσή του βασίζεται στο τρέχον πληκτρολόγιο (που έχει οριστεί στο μενού «Εισαγωγή»).

Αλλαγή της κατεύθυνσης κειμένου σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

 4. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Κατεύθυνση παραγράφου».

  Κουμπί αμφικατευθυντικού κειμένου

Αντίστροφη κατεύθυνση πίνακα

Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση κειμένου σε μεμονωμένα κελιά ή να αντιστρέψετε τη μορφή πίνακα ώστε να αντιστραφούν οι γραμμές κεφαλίδας, η σειρά στηλών και η κατεύθυνση κειμένου.

 • Επιλέξτε τον πίνακα και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε «Μορφοποίηση» > «Πίνακας > «Αντίστροφη κατεύθυνση πίνακα» (από το μενού «Μορφοποίηση» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ σε ένα κουμπί «Κατεύθυνση πίνακα» στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης.

   Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

Όταν αντιστρέψετε τη σειρά του πίνακα, η στοίχιση κελιών επηρεάζεται ως εξής:

 • Στα κελιά κειμένου που έχουν οριστεί σε αυτόματη στοίχιση (η προεπιλεγμένη ρύθμιση), αλλάζει η στοίχιση κειμένου.

 • Στα κελιά αριθμών που έχουν οριστεί σε αυτόματη στοίχιση (η προεπιλεγμένη ρύθμιση), δεν αλλάζει η στοίχιση αριθμών. (Οι αριθμοί στοιχίζονται πάντα αυτόματα δεξιά.)

 • Αν ένα κελί είχε οριστεί συγκεκριμένα για δεξιά, αριστερή ή κεντρική στοίχιση, διατηρεί αυτήν τη στοίχιση.

 • Αν ένα κελί είχε οριστεί για πλήρη στοίχιση, το κενό για μια μερική γραμμή αλλάζει από δεξιά στα αριστερά.