Προσθήκη περιεχομένου σε κελιά πίνακα

Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο σε έναν πίνακα με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε περιεχόμενο από κάπου αλλού ή να αφήσετε το Keynote να συμπληρώσει μοτίβα για εσάς με την αυτοσυμπλήρωση.

Επεξεργασία περιεχομένου κελιού

Αν το κελί είναι κενό, κάντε κλικ σε αυτό και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Αν το κελί έχει περιεχόμενο, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Αντικατάσταση περιεχομένου: Κάντε κλικ στο κελί και μετά αρχίστε να πληκτρολογείτε. Το υπάρχον περιεχόμενο αντικαθίσταται.

 • Επεξεργασία περιεχομένου: Κάντε διπλό κλικ στο κελί για να εμφανιστεί το σημείο εισαγωγής και μετά πληκτρολογήστε. Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εμφανιστεί στο συγκεκριμένο κελί και μετά πληκτρολογήστε. Μπορείτε να εισαγάγετε αλλαγή παραγράφου πατώντας Option-Return.

Επιλογή κελιών

 • Επιλογή ενός κελιού: Κάντε κλικ σε αυτό.

 • Επιλογή εύρους κελιών: Κάντε κλικ σε ένα κελί και μετά σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής (μια λευκή κουκκίδα) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περικλείσετε το εύρος των κελιών που θέλετε να επιλέξετε.

  Αν σύρετε την κίτρινη κουκκίδα, θα αντιγράψετε τα περιεχόμενα κελιών στις γραμμές στις οποίες σύρετε. Αν το κάνετε αυτό κατά λάθος, σύρετε την κίτρινη κουκκίδα στην αρχική θέση της ή πατήστε Command-Z για να αναιρέσετε την ενέργεια.

 • Επιλογή μη συνεχόμενων κελιών: Κάντε κλικ σε ένα κελί, πατήστε Command και μετά κάντε κλικ σε άλλα κελιά.

Εκκαθάριση περιεχομένου από κελιά πίνακα

 • Επιλέξτε κελιά και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Αφαίρεση του περιεχομένου αλλά διατήρηση της μορφοποίησης δεδομένων, του στιλ κειμένου και του στιλ κελιών: Πατήστε «Διαγραφή».

  • Αφαίρεση όλων των δεδομένων, της μορφοποίησης και των στιλ: Επιλέξτε Επεξεργασία > Εκκαθάριση όλων (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

Αυτοσυμπλήρωση κελιών

Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα το περιεχόμενο από επιλεγμένα κελιά σε παρακείμενα κελιά, χωρίς να το πληκτρολογήσετε. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε μια γραμμή ή στήλη με μια λογική ακολουθία δεδομένων, π.χ. μια σειρά ψηφίων, ημερομηνιών ή γραμμάτων.

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αυτοσυμπλήρωση του περιεχομένου από ένα ή περισσότερα κελιά σε γειτονικά κελιά: Επιλέξτε τα κελιά με το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγράψετε και μετά μετακινήστε τον δείκτη πάνω από το περίγραμμα της επιλογής ώσπου να εμφανιστεί ένας κίτρινος δείκτης χειρισμού αυτοσυμπλήρωσης. Σύρετε τον δείκτη πάνω από τα κελιά όπου θέλετε να προσθέσετε το περιεχόμενο.

   Τα δεδομένα, η μορφοποίηση κελιού, ο τύπος ή το γέμισμα που συσχετίζονται με τα επιλεγμένα κελιά προστίθενται, αλλά τα σχόλια όχι. Η αυτοσυμπλήρωση αντικαθιστά τα υπάρχοντα δεδομένα με την τιμή που προσθέτετε.

  • Αυτοσυμπλήρωση διαδοχικού περιεχομένου ή μοτίβων σε παρακείμενα κελιά: Πληκτρολογήστε τα πρώτα δύο στοιχεία στη σειρά στα πρώτα δύο κελιά κυρίως τμήματος της γραμμής ή της στήλης που θέλετε να γεμίσετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Α και Β. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από ένα περίγραμμα της επιλογής μέχρι να εμφανιστεί ένας κίτρινος δείκτης χειρισμού αυτοσυμπλήρωσης και μετά σύρετε τον δείκτη χειρισμού πάνω από τα κελιά που θέλετε να γεμίσετε.

   Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτοσυμπλήρωση κελιών με ένα μοτίβο τιμών. Για παράδειγμα, αν δύο επιλεγμένα κελιά περιέχουν το 1 και το 4, οι τιμές 7 και 10 θα προστεθούν όταν σύρετε πάνω από τα παρακείμενα δύο κελιά (τιμές με προσαύξηση κατά 3).

Η αυτοσυμπλήρωση δεν διαμορφώνει μια διαρκή σχέση μεταξύ των κελιών της ομάδας. Μετά από την αυτοσυμπλήρωση, μπορείτε να αλλάξετε τα κελιά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Όταν κάνετε αυτοσυμπλήρωση κελιών, όσοι τύποι αναφέρονται σε αυτά τα κελιά ενημερώνονται αυτόματα ώστε να χρησιμοποιούν τη νέα τιμή.

Αντιγραφή και επικόλληση κελιών

Όταν αντιγράφετε ένα κελί ή μετακινείτε τα δεδομένα ενός κελιού σε νέα θέση στον πίνακα, αντιγράφονται επίσης όλες οι ιδιότητες του κελιού, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης των δεδομένων του, του γεμίσματος, του περιγράμματος και των σχολίων.

  Επισήμανση γραμμής και στήλης κελιού

  Μπορείτε να επισημάνετε προσωρινά μια γραμμή και στήλη κελιού με μπλε χρώμα καθώς μετακινείτε τον δείκτη πάνω από έναν πίνακα. Σε έναν μεγάλο πίνακα, αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση αναφορών στήλης και γραμμής για συγκεκριμένα κελιά.

  • Πατήστε το πλήκτρο Option ενώ μετακινείτε τον δείκτη πάνω από ένα κελί.