Συγχώνευση ή κατάργηση συγχώνευσης κελιών

Η συγχώνευση κελιών πίνακα συνδυάζει τα παρακείμενα κελιά σε ένα ενιαίο κελί. Μπορείτε επίσης να διαιρέσετε κελιά, οπότε όλα τα δεδομένα διατηρούνται στο νέο, επάνω αριστερό κελί.

Σημείωση: Μπορείτε να καταργήσετε τη συγχώνευση μόνο κελιών που έχουν συγχωνευθεί. Δεν είναι δυνατή η διαίρεση ενός κελιού.

Συγχώνευση ή κατάργηση συγχώνευσης κελιών

 • Συγχώνευση κελιών: Επιλέξτε δύο ή περισσότερα κελιά και μετά επιλέξτε Μορφοποίηση > Πίνακας > Συγχώνευση κελιών (από το μενού «Μορφοποίηση» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συγχώνευσης κελιών:

  • Εάν μόνο ένα από τα κελιά περιέχει δεδομένα πριν από τη συγχώνευση, το συγχωνευμένο κελί διατηρεί το περιεχόμενο και τη μορφοποίηση αυτού του κελιού.

  • Αν υπάρχει περιεχόμενο σε περισσότερα του ενός κελιά πριν από τη συγχώνευση, τότε όλο το περιεχόμενο διατηρείται, αλλά τα κελιά με ειδική μορφοποίηση δεδομένων, π.χ. αριθμοί, νόμισμα ή ημερομηνίες, μετατρέπονται σε κείμενο.

  • Αν ένα χρώμα γεμίσματος έχει εφαρμοστεί στο επάνω αριστερό κελί, το συγχωνευμένο κελί θα έχει το χρώμα γεμίσματος.

 • Διαίρεση κελιών: Επιλέξτε τον πίνακα και μετά επιλέξτε Μορφοποίηση > Πίνακας > Διαίρεση κελιών.

  Όλο το περιεχόμενο από τα προηγούμενα συγχωνευμένα κελιά θα προστεθεί στο πρώτο μη συγχωνευμένο κελί.

Δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε κελιά από διαφορετικές περιοχές του πίνακα, π.χ. ένα κελί σώματος κειμένου και ένα κελί γραμμής κεφαλίδας.

Συμβουλή: Τα συγχωνευμένα κελιά υφίστανται ιδιαίτερη μεταχείριση στους τύπους:

 • Συμπεριλάβετε απευθείας αναφορά κελιού σε έναν τύπο χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση της πάνω αριστερής γωνίας του συγχωνευμένου κελιού.

 • Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε τμήμα μόνο ενός συγχωνευμένου κελιού σε ένα εύρος κελιών που χρησιμοποιείται σε έναν τύπο.

 • Αν συμπεριλάβετε αναφορά κελιού σε τύπο και μετά συγχωνεύσετε το κελί με κελιά που βρίσκονται εκτός του προοριζόμενου εύρους του τύπου, ο τύπος ενδέχεται να παράγει σφάλμα.