Συναρτήσεις που δέχονται συνθήκες και μπαλαντέρ ως ορίσματα

Ορισμένες συναρτήσεις, όπως η SUM, λειτουργούν σε ολόκληρα εύρη. Άλλες συναρτήσεις, όπως η SUMIF, λειτουργούν μόνο στα κελιά ενός εύρους το οποίο πληροί μια συνθήκη. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε όλους τους αριθμούς στη στήλη B που είναι μικρότεροι από 5, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής συνάρτηση:

=SUMIF(B,“<5”)

Το δεύτερο όρισμα της SUMIF ονομάζεται συνθήκη επειδή αναγκάζει τη συνάρτηση να αγνοήσει τα κελιά που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις.

Υπάρχουν δύο τύποι συνάρτησης που δέχονται συνθήκες:

  • Συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν σε IF ή IFS (εκτός από τη συνάρτηση IF η οποία δεν δέχεται συνθήκες αλλά μια παράσταση που πρέπει να δίνει τιμή TRUE ή FALSE). Αυτές οι συναρτήσεις μπορούν να εκτελούν αριθμητικές συγκρίσεις στις συνθήκες τους, όπως ">5", "<=7" ή "<>2".  Αυτές οι συναρτήσεις δέχονται επίσης χαρακτήρες-μπαλαντέρ σε σχετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, για τη μέτρηση των κελιών στη στήλη B που ξεκινούν με το γράμμα «a», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής συνάρτηση:

    =COUNTIF(B,“a*”)

  • Συναρτήσεις οι οποίες δέχονται συνθήκες, όπως η HLOOKUP, όμως δεν εκτελούν αριθμητικές συγκρίσεις. Αυτές οι συναρτήσεις επιτρέπουν μερικές φορές τη χρήση μπαλαντέρ.

Συναρτήσεις που επιτρέπουν αριθμητικές συγκρίσεις ή χαρακτήρες-μπαλαντέρ

Συνάρτηση

Επιτρέπει αριθμητικές συγκρίσεις

Δέχεται μπαλαντέρ

AVERAGEIF

Ναι

Ναι

AVERAGEIFS

Ναι

Ναι

COUNTIF

Ναι

Ναι

COUNTIFS

Ναι

Ναι

SUMIF

Ναι

Ναι

SUMIFS

Ναι

Ναι

HLOOKUP

Όχι

Αν έχει καθοριστεί ακριβής αντιστοιχία

MATCH

Όχι

Αν έχει καθοριστεί ακριβής αντιστοιχία

SEARCH

Όχι

Ναι

VLOOKUP

Όχι

Αν έχει καθοριστεί ακριβής αντιστοιχία