Τρόποι χρήσης του τελεστή συμβολοσειράς και των χαρακτήρων-μπαλαντέρ

Ο τελεστής συμβολοσειράς (&) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τύπους και οι χαρακτήρες-μπαλαντέρ (*,?,~) σε συνθήκες.

Συνένωση συμβολοσειρών ή περιεχομένων κελιών

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα χρήσης του τελεστή συνένωσης:

Το «Abc»&«Def» επιστρέφει «AbcDef».

"Abc"&A1 επιστρέφει "Abc2" αν το κελί A1 περιέχει 2.

A1&A2 επιστρέφει "12" αν το κελί A1 περιέχει 1 και το κελί A2 περιέχει 2.

Η συνάρτηση =B2&”, “&E2 επιστρέφει «Last, First» εάν το B2 περιέχει «Last» και το E2 περιέχει «First».

Χρήση χαρακτήρα-μπαλαντέρ για την αντιστοίχιση ενός οποιουδήποτε χαρακτήρα

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα χρήσης του χαρακτήρα ? σε αντιστοιχίσεις:

Το «Ea?» εντοπίζει οποιαδήποτε συμβολοσειρά που ξεκινά με «Ea» και περιέχει ακριβώς έναν επιπλέον χαρακτήρα, όπως «Ea2» ή «Eac».

Το «Th??» εντοπίζει οποιαδήποτε συμβολοσειρά που ξεκινά με «Th» και περιέχει ακριβώς δύο επιπλέον χαρακτήρες, όπως «Then» και «That».

Η συνάρτηση =COUNTIF(B2:E7,"?ip") επιστρέφει το πλήθος των κελιών στο εύρος B2:E7 που περιέχουν μια τιμή η οποία ξεκινά με έναν χαρακτήρα που ακολουθείται από το «ip», όπως «rip» και «tip». Δεν θα εντοπίσει τις λέξεις «drip» ή «trip».

Χρήση χαρακτήρα-μπαλαντέρ για την αντιστοίχιση οποιουδήποτε πλήθους χαρακτήρων

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα χρήσης του χαρακτήρα * σε αντιστοιχίσεις:

Το «*ed» εντοπίζει μια συμβολοσειρά οποιουδήποτε μήκους που τελειώνει σε «ed», όπως «Ted» ή «Treed».

Η συνάρτηση =COUNTIF(B2:E7,“*it”) επιστρέφει μια μέτρηση του αριθμού των κελιών στο εύρος B2:E7 που περιέχουν μια τιμή που τελειώνει σε «it», όπως π.χ. «bit» και «mit». Δεν γίνεται αντιστοίχιση με την τιμή «mitt».

Χρήση χαρακτήρα-μπαλαντέρ ως κυριολεκτικού

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα χρήσης του χαρακτήρα ~ σε αντιστοιχίσεις:

Το «~?» εντοπίζει το λατινικό ερωτηματικό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση ενός χαρακτήρα.

Η συνάρτηση =COUNTIF(E,“~*”) επιστρέφει μια μέτρηση του αριθμού των κελιών στη στήλη E που περιέχουν τον χαρακτήρα αστερίσκου.

Η συνάρτηση =SEARCH(“~?”,B2) επιστρέφει αποτέλεσμα 19 εάν το κελί B2 περιέχει την τιμή «That is a question? Yes it is!», αφού το ερωτηματικό είναι ο 19ος χαρακτήρας στη συμβολοσειρά.

Χρήση πολλών χαρακτήρων-μπαλαντέρ σε συνθήκη

Οι χαρακτήρες-μπαλαντέρ (? * ~) μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά σε παραστάσεις όπου επιτρέπονται οι συνθήκες. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα εξής:

Το «*a?» εντοπίζει οποιαδήποτε παράσταση που περιέχει τον χαρακτήρα «a» ακολουθούμενο από οποιονδήποτε άλλο έναν χαρακτήρα, όπως «That», «Cap» και «Irregular».

Η παράσταση =COUNTIF(B2:E7,"*on?") θα επιστρέψει το πλήθος των κελιών στο εύρος B2:E7 που περιέχουν μια τιμή η οποία ξεκινά με οποιοδήποτε πλήθος χαρακτήρων (ή με κανέναν), ακολουθούμενων από το "on" και έπειτα από ένα χαρακτήρα. Δηλαδή, αντιστοιχίζονται λέξεις όπως "alone", "bone", "one" και "none". Δεν εντοπίζει λέξεις όπως «only» (υπάρχουν δύο χαρακτήρες μετά το «on») ή «eon» (δεν υπάρχουν χαρακτήρες μετά το «on»).