Τύποι ορισμάτων και τιμών

Σε αυτήν τη σελίδα ορίζονται πολλοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των συναρτήσεων στην Περιήγηση συναρτήσεων.

Οποιοσδήποτε τύπος τιμής

Αν κάποιο όρισμα καθορίζεται ως οτιδήποτε, τότε μπορεί να είναι μια τιμή Boole, ημερομηνίας/ώρας, διάρκειας, αριθμού ή συμβολοσειράς.

Συστοιχίες και συναρτήσεις συστοιχίας

Η συστοιχία (array) είναι μια ακολουθία τιμών που χρησιμοποιούνται ή επιστρέφονται από μια συνάρτηση. Μια συνάρτηση πίνακα επιστρέφει έναν πίνακα τιμών αντί για μία τιμή. Οι συναρτήσεις πίνακα χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχή τιμών σε άλλη συνάρτηση.

Παράσταση και τύπος τιμής Boolean

Μια παράσταση (Boolean) είναι αυτή που δίνει ως αποτέλεσμα τιμή Boolean TRUE (Αληθής) ή FALSE (Ψευδής). Μια τιμή Boolean είναι μια λογική τιμή TRUE (1) ή FALSE (0) ή μια αναφορά προς ένα κελί που περιέχει ή δίνει μια λογική τιμή TRUE ή FALSE. Μια τιμή Boolean συνήθως είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού μιας παράστασης Boolean, αν και μπορεί να καθοριστεί απευθείας ως όρισμα σε μια συνάρτηση ή ως περιεχόμενο ενός κελιού. Μια συνήθης χρήση μιας τιμής Boolean είναι για τον καθορισμό της παράστασης που πρέπει να επιστραφεί από τη συνάρτηση IF.

Τύπος τιμής συλλογής

Ένα όρισμα που καθορίζεται ως συλλογή μπορεί να είναι μια αναφορά προς ένα εύρος κελιών ενός μόνο πίνακα ή μια συστοιχία που επιστρέφεται από μια συνάρτηση συστοιχίας. Ένα όρισμα που καθορίζεται ως συλλογή έχει ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό το οποίο ορίζει τον τύπο των τιμών που μπορεί να περιέχει.

Παράσταση συνθήκης

Η συνθήκη είναι μια παράσταση που μπορεί να περιλαμβάνει τελεστές σύγκρισης, σταθερές, τον τελεστή συνένωσης συμβολοσειράς (συμπλεκτικό σύμβολο &) και αναφορές. Τα περιεχόμενα της συνθήκης πρέπει να είναι τέτοια ώστε το αποτέλεσμα της σύγκρισης της συνθήκης με άλλη τιμή να αποδίδει σε τιμή Boole TRUE ή FALSE. Περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα περιλαμβάνονται στην ενότητα Τρόποι χρήσης του τελεστή συμβολοσειράς και των χαρακτήρων-μπαλαντέρ.

Παράσταση σταθεράς

Η σταθερά είναι μια έκφραση που καθορίζεται απευθείας μέσα στον τύπο. Δεν περιέχει κλήσεις συναρτήσεων ή αναφορές κελιών. Για παράδειγμα, στον τύπο:

=CONCATENATE("cat","s"), οι αλφαριθμητικές παραστάσεις "cat" και "s" είναι σταθερές.

Τύπος τιμής ημερομηνίας/ώρας

Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας είναι μια τιμή ή μια αναφορά προς ένα κελί που περιέχει μια τιμή ημερομηνίας/ώρας σε οποιαδήποτε μορφή υποστηρίζεται από το Keynote. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση μόνο της ημερομηνίας ή της ώρας σε ένα κελί, αλλά όλες οι τιμές ημερομηνίας/ώρας περιέχουν και ημερομηνία και ώρα.

Τύπος τιμής διάρκειας

Η τιμή διάρκειας είναι μια χρονική διάρκεια ή μια αναφορά σε κελί που περιέχει χρονική διάρκεια. Οι τιμές διάρκειας αποτελούνται από εβδομάδες (w ή εβδομάδες), ημέρες (d ή ημέρες), ώρες (h ή ώρες), λεπτά (m ή λεπτά), δευτερόλεπτα (s ή δευτερόλεπτα) και χιλιοστά δευτερολέπτου (ms ή χιλιοστά δευτερολέπτου).

Τύπος τιμής λίστας

Η λίστα είναι μια ακολουθία τιμών που διαχωρίζονται με κόμματα. Για παράδειγμα:

=CHOOSE(3,"1ο","δεύτερο",7,"τελευταίο").

Σε κάποιες περιπτώσεις, η λίστα περιβάλλεται από πρόσθετες παρενθέσεις. Για παράδειγμα:

=AREAS((B1:B5,C10:C12)).

Τροπικό όρισμα ή τύπος τιμής

Ένα τροπικό όρισμα μπορεί να έχει μία από πολλές πιθανές καθορισμένες τιμές. Συνήθως, τα τροπικά ορίσματα καθορίζουν κάποιες πληροφορίες για τον τύπο του υπολογισμού που θα εκτελεί η συνάρτηση ή για τον τύπο των δεδομένων που επιστρέφονται από αυτήν. Αν ένα τροπικό όρισμα έχει προεπιλεγμένη τιμή, αυτή καθορίζεται στην περιγραφή του ορίσματος.

Τύπος αριθμητικής τιμής

Η αριθμητική τιμή είναι ένας αριθμός, μια αριθμητική έκφραση ή μια αναφορά σε κελί που περιέχει αριθμητική έκφραση. Αν υπάρχει περιορισμός στις αποδεκτές τιμές ενός αριθμού (για παράδειγμα, ο αριθμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 0), το όριο συμπεριλαμβάνεται στην περιγραφή του ορίσματος.

Τύπος τιμής εύρους

Μια τιμή εύρους είναι μια αναφορά προς ένα εύρος κελιών (που μπορεί να είναι ένα μόνο κελί). Μια τιμή εύρους έχει ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό που περιλαμβάνεται στην περιγραφή του ορίσματος και καθορίζει τον τύπο των τιμών που μπορεί να περιέχει.

Τύπος τιμής αναφοράς

Μια τιμή αναφοράς είναι μια αναφορά προς ένα κελί ή εύρος κελιών. Αν το εύρος περιέχει περισσότερα από ένα κελιά, το πρώτο και το τελευταίο κελί διαχωρίζονται με μία άνω-κάτω τελεία. Για παράδειγμα:

=COUNT(A3:D7).

Αν η αναφορά γίνεται προς ένα κελί ενός άλλου πίνακα, τότε πρέπει να περιέχει το όνομα του πίνακα (εκτός αν το όνομα κελιού είναι μοναδικό σε όλους τους πίνακες). Για παράδειγμα:

=Table 2::B2. Παρατηρήστε ότι το όνομα πίνακα και η αναφορά κελιού διαχωρίζονται με δύο άνω-κάτω τελείες (::). Το όνομα του πίνακα περιλαμβάνεται αυτόματα όταν επιλέξετε ένα κελί σε άλλο πίνακα κατά τη δημιουργία ενός τύπου.

Αν η αναφορά γίνεται προς ένα κελί ενός πίνακα που βρίσκεται σε άλλο σλάιντ, τότε πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί το όνομα του σλάιντ. Για παράδειγμα:

=SUM(Slide 2::Table 1::C2:G2). Τα ονόματα και οι αναφορές κελιών διαχωρίζονται από διπλές άνω κάτω τελείες. Το όνομα του σλάιντ και το όνομα πίνακα περιλαμβάνονται αυτόματα όταν επιλέξετε ένα κελί σε ένα άλλο σλάιντ κατά τη δημιουργία ενός τύπου.

Τύπος αλφαριθμητικής τιμής

Η τιμή συμβολοσειράς είναι μηδέν ή περισσότεροι χαρακτήρες ή μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει μηδέν ή περισσότερους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες μπορούν να αποτελούνται από οποιουσδήποτε εκτυπώσιμους χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών.