Υπολογισμός τιμών χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στα κελιά του πίνακα

Μπορείτε να δημιουργήσετε κελιά τύπων ή συναρτήσεων που εκτελούν αυτόματα υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σε τυχόν κελιά που επιλέγετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να συγκρίνετε τιμές σε δύο κελιά, να υπολογίσετε το άθροισμα ή το προϊόν κελιών και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα ενός τύπου ή μιας συνάρτησης εμφανίζεται στο κελί που το εισαγάγατε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις 250 προκαθορισμένες μαθηματικές συναρτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Keynote για τη δημιουργία τύπων. Προσφέρονται συναρτήσεις για εφαρμογές όπως στατιστική, χρηματοοικονομικά και μηχανική. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με καθεμία από αυτές τις συναρτήσεις εμφανίζονται στην Περιήγηση συναρτήσεων, η οποία εμφανίζεται όταν υποδεικνύετε ότι προσθέτετε συνάρτηση σε ένα κελί (πληκτρολογώντας ένα σύμβολο ίσον στο κελί), καθώς και στη Βοήθεια για τύπους και συναρτήσεις στο Διαδίκτυο.

Αν θέλετε να προσθέσετε μια εξίσωση ή παράσταση στην παρουσίασή σας χωρίς να κάνετε υπολογισμό, δείτε την ενότητα Προσθήκη εξίσωσης με το MathType.

Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός ή διαίρεση τιμών

Μπορείτε να δημιουργήσετε απλούς ή σύνθετους αριθμητικούς τύπους για την εκτέλεση υπολογισμών στις τιμές των πινάκων σας.

 1. Κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα και μετά πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ίσον (=).

  Θα ανοίξει ο Επεξεργαστής τύπων. Σύρετε την αριστερή πλευρά του Επεξεργαστή τύπων για να τον μετακινήσετε.

  Πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον σε ένα κελί για να ανοίξει ο Επεξεργαστής τύπων
 2. Επιλέξτε ένα κελί που θα χρησιμοποιηθεί ως το πρώτο όρισμα στον τύπο σας ή, πληκτρολογήστε μια τιμή (για παράδειγμα, έναν αριθμό όπως 0 ή 5,20).

 3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμητικό τελεστή (για παράδειγμα +, -, * ή /) και μετά επιλέξτε ένα κελί για να το χρησιμοποιήσετε ως το επόμενο όρισμα στον τύπο σας ή πληκτρολογήστε μια τιμή.

  Από προεπιλογή, το «+» εισάγεται μεταξύ αναφορών κελιών. Σύρετε την αριστερή πλευρά του Επεξεργαστή τύπων για να τον μετακινήσετε.

 4. Συνεχίστε να προσθέτετε τελεστές και ορίσματα μέχρι να ολοκληρωθεί ο τύπος σας.

 5. Πατήστε Return ή κάντε κλικ στο Κουμπί ΟΚ στον Επεξεργαστή τύπων όταν τελειώσετε.

  Αν κάνετε κλικ στο Κουμπί «Ακύρωση», θα κλείσετε τον επεξεργαστή τύπων χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Σύγκριση τιμών

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τελεστές σύγκρισης για να ελέγξετε αν οι τιμές σε δύο κελιά είναι ίσες ή αν κάποια είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την άλλη. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να καθορίσετε μια δήλωση μέσα σε ένα κελί, όπως για παράδειγμα A1 > A2, που σημαίνει ότι η τιμή του κελιού A1 είναι μεγαλύτερη από την τιμή του κελιού A2. Το αποτέλεσμα από τη χρήση του τελεστή σύγκρισης εκφράζεται ως «αληθές» ή «ψευδές».

 1. Κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα της σύγκρισης και μετά πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ίσον (=).

  Θα ανοίξει ο Επεξεργαστής τύπων. Σύρετε την αριστερή πλευρά του Επεξεργαστή τύπων για να τον μετακινήσετε.

  Πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον σε ένα κελί για να ανοίξει ο Επεξεργαστής τύπων
 2. Επιλέξτε ένα κελί την τιμή του οποίου θέλετε να συγκρίνετε ή πληκτρολογήστε μια τιμή για σύγκριση.

 3. Πληκτρολογήστε έναν τελεστή σύγκρισης (>, >=, =, <>, < ή <=) και μετά επιλέξτε ένα κελί την τιμή του οποίου θέλετε να συγκρίνετε ή πληκτρολογήστε μια τιμή για σύγκριση.

 4. Πατήστε Return ή κάντε κλικ στο Κουμπί ΟΚ στον Επεξεργαστή τύπων όταν τελειώσετε.

  Αν κάνετε κλικ στο Κουμπί «Ακύρωση», θα κλείσετε τον επεξεργαστή τύπων χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Εισαγωγή συναρτήσεων σε κελιά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις 250 προκαθορισμένες μαθηματικές συναρτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Keynote για την παρουσίασή σας. Η Περιήγηση συναρτήσεων περιλαμβάνει παραδείγματα που σας δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας των συναρτήσεων για να σας βοηθήσει να επιλέξετε αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

 1. Κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα της συνάρτησης και μετά πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ίσον (=).

  Ανοίγει ο Επεξεργαστής τύπων και η Περιήγηση συναρτήσεων εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου. Σύρετε την αριστερή πλευρά του Επεξεργαστή τύπων για να τον μετακινήσετε.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα μιας συνάρτησης (ή τους όρους που συσχετίζονται με τη συνάρτηση, π.χ. «διάρκεια») στο πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της Περιήγησης συναρτήσεων ή, δείτε τις διαθέσιμες συναρτήσεις και μετά κάντε διπλό κλικ στο όνομα της συνάρτησης που θέλετε.

  Η συνάρτηση εμφανίζεται στον Επεξεργαστή τύπων μαζί με όλα τα υποχρεωτικά και προαιρετικά ορίσματα για τη συνάρτηση.

 3. Επιλέξτε ένα όρισμα της συνάρτησης και μετά εισαγάγετε μια τιμή ή επιλέξτε κελιά για να συμπεριλάβετε στον υπολογισμό, κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλογή ενός κελιού: Κάντε κλικ στο κελί.

  • Επιλογή ενός εύρους κελιών σε πολλαπλές γραμμές και στήλες: Σύρετε κατά μήκος του εύρους κελιών που θέλετε να συμπεριλάβετε.

  • Πρόσθεση των τιμών μίας γραμμής ή στήλης: Κάντε κλικ στη γραμμή στο επάνω μέρος της στήλης ή στα δεξιά της γραμμής — ή επιλέξτε όλα τα κελιά της στήλης ή της γραμμής.

 4. Πατήστε Return ή κάντε κλικ στο Κουμπί ΟΚ στον Επεξεργαστή τύπων όταν τελειώσετε.

  Αν κάνετε κλικ στο Κουμπί «Ακύρωση», θα κλείσετε τον επεξεργαστή τύπων χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Αλλαγή των ορισμάτων υπάρχουσας συνάρτησης

Μπορείτε να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα τύπο ώστε να αναφέρεται σε διαφορετικά κελιά.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κελί αποτελέσματος με τον τύπο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Θα ανοίξει ο Επεξεργαστής τύπων εμφανίζοντας τον τύπο. Σύρετε την αριστερή πλευρά του Επεξεργαστή τύπων για να τον μετακινήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αλλαγή των αναφορών κελιών: Επιλέξτε τις υπάρχουσες διευθύνσεις κελιών που θέλετε να αλλάξετε και μετά επιλέξτε τα νέα κελιά.

  • Αφαίρεση αναφορών κελιών: Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής μέσα στην περιοχή ορίσματος για τη συνάρτηση, επιλέξτε τις ανεπιθύμητες αναφορές κελιών και μετά πατήστε το πλήκτρο Delete.

  • Προσθήκη περισσότερων αναφορών κελιών: Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής μέσα στην περιοχή ορίσματος για τη συνάρτηση και επιλέξτε τα νέα κελιά που θέλετε να προσθέσετε.

 3. Πατήστε Return ή κάντε κλικ στο Κουμπί ΟΚ στον Επεξεργαστή τύπων όταν τελειώσετε.

  Αν κάνετε κλικ στο Κουμπί «Ακύρωση», θα κλείσετε τον επεξεργαστή τύπων χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Διατήρηση διευθύνσεων γραμμής ή στήλης σε τύπους

Μπορείτε να ορίσετε αναφορές γραμμών και στηλών σε έναν τύπο ώστε να είναι απόλυτος, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο αλλού χωρίς να αλλάζετε τις αναφορές κελιών.

Αν δεν διατηρήσετε τις αναφορές γραμμών ή στηλών, τότε όταν μετακινείτε τον τύπο (με αποκοπή και επικόλλησή του κάπου αλλού ή με την προσθήκη νέων γραμμών και στηλών στον πίνακα), οι αναφορές προσαρμόζονται ως προς τη νέα θέση του τύπου.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κελί αποτελέσματος με τον τύπο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Ανοίγει ο Επεξεργαστής τύπων και εμφανίζονται οι συναρτήσεις. Σύρετε την αριστερή πλευρά του Επεξεργαστή τύπων για να τον μετακινήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο τρίγωνο πάνω στο διακριτικό που αντιπροσωπεύει το εύρος κελιών που θέλετε να διατηρήσετε.

  Διακριτικό ορίσματος με βέλος στα δεξιά
 3. Επιλέξτε «Διατήρηση γραμμής» ή «Διατήρηση στήλης» για τις διευθύνσεις αρχής ή τέλους του επιλεγμένου εύρους.

 4. Πατήστε Return ή κάντε κλικ στο Κουμπί ΟΚ στον Επεξεργαστή τύπων όταν τελειώσετε.

  Αν κάνετε κλικ στο Κουμπί «Ακύρωση», θα κλείσετε τον επεξεργαστή τύπων χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.