Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη γρήγορη εκτέλεση πολλών εργασιών στο Keynote. Για να…

Σύμβολα συντομεύσεων πληκτρολογίου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου—συνδυασμοί πλήκτρων που πατάτε ταυτόχρονα—για τη γρήγορη εκτέλεση πολλών συνηθισμένων εργασιών,…