Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη γρήγορη εκτέλεση πολλών εργασιών στο Keynote. Για να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου, πατήστε όλα τα πλήκτρα της συντόμευσης ταυτόχρονα. Οι συντομεύσεις για τις συνήθεις εντολές εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Μετακίνηση μέσα σε παρουσίαση

Ενέργεια

Συντόμευση

Μετακίνηση κατά έναν χαρακτήρα στα αριστερά

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά έναν χαρακτήρα στα δεξιά

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά έναν χαρακτήρα πίσω (λειτουργεί για κείμενο από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά)

Control-B

Μετακίνηση κατά έναν χαρακτήρα μπροστά (λειτουργεί για κείμενο από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά)

Control-F

Μετακίνηση στην παραπάνω γραμμή

Άνω βέλος

Μετακίνηση στην παρακάτω γραμμή

Κάτω βέλος

Μετακίνηση στην αρχή της τρέχουσας ή της προηγούμενης λέξης

Option–αριστερό βέλος ή Option-Control-B

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας ή της προηγούμενης λέξης

Option–δεξιό βέλος ή Option-Control-F

Μετακίνηση στην αρχή της τρέχουσας περιοχής κειμένου

Command-πάνω βέλος

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας περιοχής κειμένου

Command-κάτω βέλος

Μετακίνηση στην αρχή της τρέχουσας γραμμής

Command–Αριστερό βέλος

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας γραμμής

Command–Δεξιό βέλος

Μετακίνηση στην αρχή της τρέχουσας παραγράφου

Option–Άνω βέλος

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας παραγράφου

Option–Κάτω βέλος

Εύρεση του επιλεγμένου στοιχείου στην παρουσίαση

Command-E

Μετάβαση σε μια επιλογή στην παρουσίαση

Command-J

Κύλιση στην αρχή του σλάιντ

Home

Κύλιση στο τέλος του σλάιντ

End

Κεντράρισμα του σημείου εισαγωγής στο παράθυρο της εφαρμογής

Control-L

Μετακίνηση στο επόμενο σλάιντ

Σελίδα κάτω

Μετακίνηση στο προηγούμενο σλάιντ

Σελίδα πάνω

Μετακίνηση στο πρώτο σλάιντ

Home

Μετακίνηση στο τελευταίο σλάιντ

End

Επιλογή κειμένου

Ενέργεια

Συντόμευση

Επιλογή ενός ή περισσότερων χαρακτήρων

Κάντε κλικ μπροστά από τον πρώτο χαρακτήρα και σύρετε κατά μήκος των χαρακτήρων που θέλετε να επιλέξετε

Επιλογή λέξης

Διπλό κλικ στη λέξη

Επιλογή παραγράφου

Τριπλό κλικ στην παράγραφο

Επιλογή όλων των αντικειμένων και του κειμένου

Command-A

Αποεπιλογή όλων των αντικειμένων και του κειμένου

Shift-Command-A

Επέκταση της επιλογής κειμένου

Κάντε κλικ στο κείμενο και μετά κάντε κλικ με πατημένο το Shift σε μια άλλη τοποθεσία στο κείμενο

Επέκταση της επιλογής κατά έναν χαρακτήρα στα δεξιά

Shift–Δεξιό βέλος

Επέκταση της επιλογής κατά έναν χαρακτήρα στα αριστερά

Shift–Αριστερό βέλος

Επέκταση της επιλογής στο τέλος της τρέχουσας λέξης και μετά, στο τέλος των επόμενων λέξεων

Option–Shift–δεξιό βέλος

Επέκταση της επιλογής στην αρχή της τρέχουσας λέξης

Option–Shift–αριστερό βέλος

Επέκταση της επιλογής στο τέλος της τρέχουσας γραμμής

Shift–Command–δεξιό βέλος

Επέκταση της επιλογής στην αρχή της τρέχουσας γραμμής

Shift–Command–αριστερό βέλος

Επέκταση της επιλογής στην παραπάνω γραμμή

Shift–Άνω βέλος

Επέκταση της επιλογής στην παρακάτω γραμμή

Shift–Κάτω βέλος

Επέκταση της επιλογής στην αρχή της τρέχουσας παραγράφου

Option–Shift–Πάνω βέλος

Επέκταση της επιλογής στο τέλος της τρέχουσας παραγράφου

Option–Shift–Κάτω βέλος

Επέκταση της επιλογής στην αρχή του κειμένου

Shift–Command–Άνω βέλος ή Shift-Home

Επέκταση της επιλογής στο τέλος του κειμένου

Command–Command–Κάτω βέλος ή Shift-End

Επιλογή μιας κουκκίδας και του κειμένου της

Κλικ στην κουκκίδα

Μετακίνηση μιας κουκκίδας και του κειμένου της, μαζί με τις δευτερεύουσες κουκκίδες και του κειμένου

Κλικ στην κουκκίδα και μεταφορά

Μορφοποίηση κειμένου

Ενέργεια

Συντόμευση

Εμφάνιση του παραθύρου «Γραμματοσειρές»

Command-T

Εμφάνιση του παραθύρου «Χρώματα»

Shift-Command-C

Προσθήκη έντονης γραφής στο επιλεγμένο κείμενο

Command-B

Προσθήκη πλάγιας γραφής στο επιλεγμένο κείμενο

Command-I

Προσθήκη υπογράμμισης στο επιλεγμένο κείμενο

Command-U

Διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα ή της προηγούμενης επιλογής

Delete

Διαγραφή του επόμενου χαρακτήρα ή της επόμενης επιλογής

Forward Delete (δεν διατίθεται σε όλα τα πληκτρολόγια)

Διαγραφή της λέξης που βρίσκεται πριν από το σημείο εισαγωγής

Option-Delete

Διαγραφή της λέξης που βρίσκεται μετά από το σημείο εισαγωγής

Option–Forward Delete (δεν διατίθεται σε όλα τα πληκτρολόγια)

Διαγραφή του κειμένου που βρίσκεται ανάμεσα στο σημείο εισαγωγής και στην επόμενη αλλαγή παραγράφου

Control-K

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Command–Σύμβολο συν (+)

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Command–Σύμβολο πλην (–)

Μείωση του διαστήματος ανάμεσα στους επιλεγμένους χαρακτήρες

Option–Command–Αριστερή αγκύλη ([)

Αύξηση του διαστήματος ανάμεσα στους επιλεγμένους χαρακτήρες

Option–Command–Δεξιά αγκύλη (])

Μετατροπή κειμένου σε εκθέτη

Control–Shift–Command–Σύμβολο συν (+)

Μετατροπή κειμένου σε δείκτη

Control–Command–σύμβολο πλην (–)

Στοίχιση κειμένου εντελώς αριστερά

Command–Αριστερό άγκιστρο ({)

Κεντράρισμα του κειμένου

Command–Κάθετη γραμμή (|)

Στοίχιση κειμένου εντελώς δεξιά

Command–Δεξιό άγκιστρο (})

Στοίχιση κειμένου εντελώς αριστερά και εντελώς δεξιά (πλήρης στοίχιση)

Option–Command–Κάθετη γραμμή (|)

Μείωση του επιπέδου εσοχής ενός τμήματος κειμένου ή ενός στοιχείου λίστας

Command–Αριστερή αγκύλη ([)

Αύξηση του επιπέδου εσοχής ενός τμήματος κειμένου ή ενός στοιχείου λίστας

Command–Δεξιά αγκύλη (])

Μείωση του επιπέδου εσοχής ενός στοιχείου λίστας ή επικεφαλίδας

Shift-Tab

Αύξηση του επιπέδου εσοχής ενός στοιχείου λίστας ή επικεφαλίδας

Tab

Προσθήκη υπερσυνδέσμου σε κείμενο

Command-K

Αποκοπή της επιλογής

Command-X

Αντιγραφή της επιλογής

Command-C

Αντιγραφή στιλ παραγράφου

Option-Command-C

Επικόλληση της επιλογής

Command-V

Επικόλληση του στιλ παραγράφου

Option-Command-V

Επικόλληση και αντιστοίχιση του στιλ του κειμένου προορισμού

Option-Shift-Command-V

Προσθήκη εύρους σε (ή αφαίρεση εύρους από) την επιλογή

Shift-μεταφορά ή Command-μεταφορά

Εισαγωγή διαστήματος χωρίς διακοπή

Option–πλήκτρο διαστήματος

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής (soft return)

Shift-Return

Εισαγωγή αλλαγής παραγράφου

Return

Εισαγωγή νέας γραμμής μετά από το σημείο εισαγωγής

Control-O

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Control-Command-πλήκτρο διαστήματος

Αντιμετάθεση των χαρακτήρων στην κάθε πλευρά του σημείου εισαγωγής

Control-T

Χρήση εργαλείων επεξεργασίας

Ενέργεια

Συντόμευση

Εύρεση

Command-F

Εύρεση επόμενου

Command-G

Εύρεση προηγούμενου

Shift-Command-G

Τοποθέτηση του επιλεγμένου κειμένου στο πεδίο κειμένου «Εύρεση και αντικατάσταση»

Command-E

Αντικατάσταση κειμένου

Return

Κύλιση του παραθύρου για εμφάνιση του επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου

Command-J

Απόκρυψη του παραθύρου «Εύρεση»

Esc

Εύρεση της λέξης που βρίσκεται στο σημείο εισαγωγής

Control-Command-D

Εμφάνιση μιας λίστας λέξεων για την ολοκλήρωση της επιλεγμένης λέξης

Option-Esc

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Command-Ελληνικό ερωτηματικό (;)

Εμφάνιση του παραθύρου «Ορθογραφία και γραμματική»

Shift-Command-Άνω-κάτω τελεία (:)

Προσθήκη σχολίου

Shift-Command-K

Εμφάνιση του επόμενου σχολίου

Option-Command-K

Εμφάνιση του προηγούμενου σχολίου

Option-Shift-Command-K

Διαχείριση αντικειμένων

Ενέργεια

Συντόμευση

Επιλογή όλων των αντικειμένων

Επιλέξτε ένα αντικείμενο και μετά πατήστε Command-A

Αποεπιλογή όλων των αντικειμένων

Επιλέξτε ένα αντικείμενο και μετά πατήστε Shift-Command-A

Επιλογή αντικειμένων με μεταφορά

Σύρετε από ένα κενό μέρος του σλάιντ γύρω από τα αντικείμενα. Κρατώντας πατημένο το Option, σύρετε για να επιλέξετε τα αντικείμενα προς τα έξω από το αρχικό σημείο

Κύλιση και ζουμ

Για ποντίκι Magic Mouse ή επιφάνεια αφής. Option-Command-κύλιση

Προσθήκη ή αφαίρεση αντικειμένων από την επιλογή

Command-μεταφορά

Επιλογή του επόμενου αντικειμένου στο σλάιντ

Tab

Επιλογή του προηγούμενου αντικειμένου στο σλάιντ

Shift-Tab

Επιλογή ή αποεπιλογή επιπρόσθετων αντικειμένων

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Command και κάντε κλικ ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ

Μετακίνηση επιλεγμένων αντικειμένων

Μεταφορά

Μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου κατά ένα σημείο

Πατήστε ένα πλήκτρο βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου κατά δέκα σημεία

Πατήστε Shift και ένα πλήκτρο βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου κατά ένα pixel οθόνης

Πατήστε το Option και ένα πλήκτρο βέλους (για οθόνη Retina μόνο)

Μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου κατά δέκα pixel οθόνης

Πατήστε Option-Shift και ένα πλήκτρο βέλους (για οθόνη Retina μόνο)

Αντιγραφή στιλ κειμένου

Option-Command-C

Επικόλληση στιλ κειμένου

Option-Command-V

Αποστολή του επιλεγμένου αντικειμένου στο πίσω μέρος

Shift-Command-B

Αποστολή του επιλεγμένου αντικειμένου προς τα πίσω κατά ένα επίπεδο

Option-Shift-Command-B

Μεταφορά του επιλεγμένου αντικειμένου σε πρώτο πλάνο

Shift-Command-F

Μεταφορά του επιλεγμένου αντικειμένου προς τα εμπρός κατά ένα επίπεδο

Option-Shift-Command-F

Ομαδοποίηση επιλεγμένων αντικειμένων

Option-Command-G

Κατάργηση ομαδοποίησης επιλεγμένων αντικειμένων

Option-Shift-Command-G

Επιλογή ενός αντικειμένου μιας ομάδας

Διπλό κλικ στο αντικείμενο

Κλείδωμα επιλεγμένων αντικειμένων

Command-L

Ξεκλείδωμα επιλεγμένων αντικειμένων

Option-Command-L

Δημιουργία διπλότυπου του αντικειμένου

Command-D ή Option-μεταφορά

Διατήρηση της κίνησης του αντικειμένου κατά 45°

Shift-μεταφορά

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου

Σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής

Απενεργοποίηση των οδηγών στοίχισης κατά την αλλαγή μεγέθους

Command-μεταφορά

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου από το κέντρο

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Option, σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής

Διατήρηση της αναλογίας διαστάσεων κατά την αλλαγή μεγέθους αντικειμένου

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Shift, σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής

Διατήρηση της αναλογίας διαστάσεων κατά την αλλαγή μεγέθους αντικειμένου από το κέντρο

Ενώ πατάτε Option-Shift, σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής

Περιστροφή αντικειμένου

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Command, σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής

Περιστροφή αντικειμένου κατά 45°

Πατήστε το Shift ενώ περιστρέφετε

Περιστροφή αντικειμένου γύρω από τον αντίθετο δείκτη χειρισμού (αντί για το κέντρο)

Ενώ πατάτε Option-Command, σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής

Περιστροφή αντικειμένου κατά 45° γύρω από τον αντίθετο δείκτη χειρισμού (αντί για το κέντρο)

Ενώ πατάτε Option-Shift-Command, σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής

Απενεργοποίηση των οδηγών στοίχισης κατά τη μετακίνηση ενός αντικειμένου

Command-μεταφορά

Τοποθέτηση μάσκας στο ή κατάργηση μάσκας από το αντικείμενο

Shift-Command-M

Απόκρυψη χειριστηρίων μάσκας

Return, Enter ή διπλό κλικ

Εμφάνιση χειριστηρίων μάσκας

Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα με μάσκα

Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Control, κάντε κλικ στο στοιχείο

Έξοδος από την επεξεργασία κειμένου και επιλογή του αντικειμένου

Command-Return

Προσδιορισμός του αντικειμένου ως δεσμευτικό θέσης πολυμέσου

Control-Option-Command-I

Ορισμός του επιλεγμένου κειμένου ως δεσμευτικού θέσης κειμένου

Control-Option-Command-T

Εργασία με πίνακες

Ενέργεια

Συντόμευση

Προσθήκη γραμμής πάνω από τα επιλεγμένα κελιά

Option–Άνω βέλος

Προσθήκη γραμμής κάτω από τα επιλεγμένα κελιά

Option–Κάτω βέλος

Προσθήκη στήλης στα δεξιά των επιλεγμένων κελιών

Option–Δεξιό βέλος

Προσθήκη στήλης στα αριστερά των επιλεγμένων κελιών

Option–Αριστερό βέλος

Προσθήκη ή αφαίρεση γραμμών και στηλών με περιεχόμενο

Ενώ πατάτε το Option, σύρετε το κουμπί αλλαγής μεγέθους

Εισαγωγή μιας γραμμής στο κάτω μέρος του πίνακα

Επιλέξτε ένα κελί στην τελευταία γραμμή και μετά πατήστε Option-Return

Εισαγωγή μιας στήλης στα δεξιά του πίνακα

Επιλέξτε ένα κελί στην πιο δεξιά στήλη και μετά πατήστε το Tab

Επιλογή μιας ολόκληρης γραμμής ή στήλης

Κάντε κλικ στον πίνακα και μετά κάντε κλικ στη ράβδο με γράμματα για τη στήλη ή στην αριθμημένη ράβδο για τη γραμμή

Επιλογή πρόσθετων γραμμών

Shift–Άνω βέλος ή Shift–Κάτω βέλος

Επιλογή πρόσθετων στηλών

Shift–Δεξιό βέλος ή Shift–Αριστερό βέλος

Επιλογή πρόσθετων κελιών

Shift-κλικ

Επιλογή μόνο κελιών κυρίως τμήματος σε μια γραμμή ή στήλη

Διπλό κλικ στη ράβδο με γράμματα για τη στήλη ή στην αριθμημένη ράβδο για τη γραμμή

Μετακίνηση της επιλογής στην αρχή της επόμενης γραμμής

Επιλέξτε ένα κελί στην πιο δεξιά στήλη και μετά πατήστε το Tab

Διακοπή της αλλαγής σειράς γραμμών ή στηλών

Πατήστε Esc ενώ σύρετε

Επιλογή όλου του περιεχόμενου ενός πίνακα

Command-A

Διαγραφή του επιλεγμένου πίνακα ή των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών

Delete

Διατήρηση της κίνησης του πίνακα και συγκράτησης στους οδηγούς

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Shift, σύρετε τον πίνακα

Αντικατάσταση των περιεχομένων του επιλεγμένου κελιού με τα περιεχόμενα του κελιού προορισμού

Σύρετε το επιλεγμένο κελί σε ένα άλλο κελί

Αντιγραφή των περιεχομένων του επιλεγμένου κελιού στο κελί προορισμού

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Option, σύρετε το επιλεγμένο κελί σε ένα άλλο κελί

Αντιγραφή στιλ κελιού

Option-Command-C

Επικόλληση στιλ κελιού

Option-Command-V

Επικόλληση και διατήρηση του στιλ του κελιού προορισμού

Control-Shift-Command-V

Επιλογή κελιού

Κάντε κλικ σε ένα κελί σε έναν επιλεγμένο πίνακα (κάντε διπλό κλικ σε ένα κελί σε μη επιλεγμένο πίνακα)

Επεξεργασία κελιού

Επιλέξτε ένα κελί και μετά πατήστε Return.

Επισήμανση της γραμμής και της στήλης για ένα κελί

Πατήστε το Option ενώ περνάτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα κελί

Άνοιγμα αναδυόμενου μενού σε επιλεγμένο κελί

Πλήκτρο διαστήματος

Προσθήκη κελιού σε (ή αφαίρεση κελιού από) την επιλογή

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Command, κάντε κλικ σε ένα επιλεγμένο ή μη επιλεγμένο κελί

Αυτόματη στοίχιση περιεχομένου κελιού

Option-Command-U

Διακοπή επεξεργασίας στο κελί και επιλογή του κελιού

Command-Return

Διακοπή επεξεργασίας στο κελί και επιλογή του πίνακα

Command-Return δύο φορές

Μετακίνηση του επιλεγμένου πίνακα κατά ένα σημείο

Πατήστε ένα πλήκτρο βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου πίνακα κατά δέκα σημεία

Πατήστε Shift και ένα πλήκτρο βέλους

Αλλαγή μεγέθους όλων των στηλών σε έναν πίνακα αναλογικά

Επιλέξτε τον πίνακα και μετά σύρετε, με πατημένο το πλήκτρο Control, έναν δείκτη χειρισμού αλλαγής μεγέθους

Επιλογή του επόμενου κελιού ή, αν έχει επιλεχθεί το τελευταίο κελί, προσθήκη νέας γραμμής

Tab

Επιλογή του προηγούμενου κελιού

Shift-Tab

Επιλογή του κάτω κελιού

Return

Επιλογή του πάνω κελιού

Shift-Return

Επιλογή του κελιού αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω

Πατήστε ένα πλήκτρο βέλους (από ένα επιλεγμένο κελί)

Επέκταση της επιλογής κελιού κατά ένα κελί

Πατήστε Shift και ένα πλήκτρο βέλους (από ένα επιλεγμένο κελί)

Επιλογή του γονικού στοιχείου της τρέχουσας επιλογής

Command-Return

Εισαγωγή στηλοθέτη κατά την επεξεργασία κειμένου ή τύπου

Option-Tab

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής (soft return), κατά την επεξεργασία κειμένου σε ένα κελί

Control-Return

Εισαγωγή αλλαγής παραγράφου (hard return), κατά την επεξεργασία κειμένου σε ένα κελί

Return

Άνοιγμα του Επεξεργαστή τύπων για το επιλεγμένο κελί που δεν περιέχει τύπο

Σύμβολο ίσον (=)

Άνοιγμα του Επεξεργαστή τύπων για το κελί που περιέχει έναν τύπο ή έναν μορφοποιημένο αριθμό

Διπλό κλικ ή Option-Return

Επικόλληση αποτελεσμάτων τύπου

Shift-Command-V

Αποθήκευση αλλαγών στον Επεξεργαστή τύπων

Return ή Tab

Απόρριψη αλλαγών στον Επεξεργαστή τύπων

Esc (Escape)

Επεξεργασία δεδομένων γραφήματος

Ενέργεια

Συντόμευση

Εμφάνιση ή απόκρυψη του Επεξεργαστή δεδομένων γραφημάτων

Shift-Command-D

Ολοκλήρωση της καταχώρισης σε κελί και μετακίνηση της επιλογής προς τα κάτω

Return

Ολοκλήρωση της καταχώρισης σε κελί και μετακίνηση της επιλογής προς τα πάνω

Shift-Return

Ολοκλήρωση της καταχώρισης σε κελί και μετακίνηση της επιλογής προς τα δεξιά

Tab

Δημιουργία αναφορών κελιών σε τύπους

Ενέργεια

Συντόμευση

Πλοήγηση σε και επιλογή ενός κελιού

Πατήστε Option και ένα πλήκτρο βέλους

Επέκταση ή συρρίκνωση επιλεγμένης αναφοράς κελιού

Πατήστε Option-Shift και ένα πλήκτρο βέλους

Πλοήγηση στο πρώτο ή το τελευταίο κελί μη κεφαλίδας σε γραμμή ή στήλη

Πατήστε Option-Command και ένα πλήκτρο βέλους

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

Option-Return

Εισαγωγή στηλοθέτη

Option-Tab

Καθορισμός απόλυτων και σχετικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων αναφορών κελιών

Πατήστε Command-K ή Shift-Command-K για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις επιλογές

Καθορισμός απόλυτων και σχετικών χαρακτηριστικών του πρώτου και του τελευταίου κελιού επιλεγμένων αναφορών κελιών

Πατήστε Option-Command-K ή Option-Shift-Command-K για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις επιλογές

Γενικά

Ενέργεια

Συντόμευση

Έναρξη υπαγόρευσης

Πατήστε δύο φορές το Fn

Άνοιγμα νέας παρουσίασης

Command-N

Επιλογή θέματος και δημιουργία νέας παρουσίασης

Enter

Άνοιγμα υπάρχουσας παρουσίασης

Command-O

Κλείσιμο του Επιλογέα θεμάτων

Esc

Αποθήκευση παρουσίασης

Command-S

Αποθήκευση ως

Option-Shift-Command-S

Δημιουργία διπλότυπου μιας παρουσίασης

Shift-Command-S

Εκτύπωση παρουσίασης

Command-P

Άνοιγμα της Βοήθειας για το Keynote

Command–Shift–Λατινικό ερωτηματικό (?)

Κλείσιμο παραθύρου

Command-W

Κλείσιμο όλων των παραθύρων

Option-Command-W

Ελαχιστοποίηση παραθύρου

Command-M

Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων

Option-Command-M

Είσοδος σε προβολή πλήρους οθόνης

Command-Control-F

Μεγέθυνση

Command–Δεξιά αγκύλη (>)

Σμίκρυνση

Command–Αριστερή αγκύλη (>)

Εμφάνιση του παραθύρου «Προτιμήσεις»

Command-κόμμα (,)

Ζουμ σε επιλογή

Shift-Command-0

Επιστροφή στο πραγματικό μέγεθος

Command-0

Εμφάνιση χαράκων παρουσίασης

Command-R

Επιλογή αρχείου για εισαγωγή

Shift-Command-V

Εμφάνιση του παραθύρου «Χρώματα»

Command-Shift-C

Απόκρυψη ή εμφάνιση της γραμμής εργαλείων

Command-Option-T

Αναδιάταξη στοιχείου στη γραμμή εργαλείων

Command-μεταφορά

Αφαίρεση στοιχείου από τη γραμμή εργαλείων

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Command, σύρετε εκτός της γραμμής εργαλείων

Απόκρυψη ή εμφάνιση των πλαϊνών στηλών επιθεωρητή

Option-Command-I

Άνοιγμα της επόμενης καρτέλας στην πλαϊνή στήλη

Control-βαρεία (`)

Άνοιγμα της προηγούμενης καρτέλας στην πλαϊνή στήλη

Shift-Control-βαρεία (`)

Απόκρυψη του Keynote

Command-H

Απόκρυψη άλλων παραθύρων

Command-Option-H

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

Command-Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας

Command-Shift-Z

Τερματισμός Keynote

Command-Q

Τερματισμός Keynote και διατήρηση των παραθύρων ανοικτών

Option-Command-Q

Εργασία με επεξεργάσιμα σχήματα

Ενέργεια

Συντόμευση

Μετατροπή προσαρμοσμένου σχήματος σε επεξεργάσιμο

Διπλό κλικ στην ακμή του σχήματος

Σχεδίαση προσαρμοσμένου σχήματος με το εργαλείο «Στιλό»

Option-Shift-Command-P

Μετακίνηση σημείου ενός επεξεργάσιμου σχήματος

Σύρετε το σημείο σε άλλη τοποθεσία

Διαγραφή σημείου ενός επεξεργάσιμου σχήματος

Κάντε κλικ στο σημείο και πατήστε «Διαγραφή»

Προσθήκη σημείου όξυνσης σε ένα επεξεργάσιμο σχήμα

Command-μεταφορά του μεσαίου σημείου μιας γραμμής

Προσθήκη σημείου εξομάλυνσης σε ένα επεξεργάσιμο σχήμα

Μεταφορά του μεσαίου σημείου μιας γραμμής

Προσθήκη σημείου Bézier σε ένα επεξεργάσιμο σχήμα

Option-μεταφορά του μεσαίου σημείου μιας γραμμής

Αλλαγή σημείου καμπύλης ενός επεξεργάσιμου σχήματος σε σημείο γωνίας

Διπλό κλικ στο σημείο καμπύλης

Αλλαγή σχήματος της καμπύλης ενός σημείου εξομάλυνσης

Μεταφορά της γραμμής δίπλα στο σημείο εξομάλυνσης

Αλλαγή σχήματος της καμπύλης ενός σημείου Bézier

Κάντε κλικ σε ένα σημείο Bézier και σύρετε το χειριστήριο

Χρήση προβολής πλοηγού

Ενέργεια

Συντόμευση

Δημιουργία νέου σλάιντ στο ίδιο επίπεδο όπως αυτό του τελευταίου επιλεγμένου σλάιντ

Return ή Shift-Command-N

Τοποθέτηση των επιλεγμένων σλάιντ σε εσοχή προς τα δεξιά

Tab

Μετακίνηση των σλάιντ σε εσοχή προς τα αριστερά

Shift-Tab

Επιλογή πολλών σλάιντ

Shift-μεταφορά

Επέκταση ή περιορισμός της επιλογής σλάιντ

Shift-κλικ

Προσθήκη (ή αφαίρεση) ενός μεμονωμένου, μη συνεχόμενου σλάιντ από την επιλογή

Command-κλικ

Χρήση του προεπιλεγμένου κύριου σλάιντ για τη δημιουργία νέου μετά το επιλεγμένο σλάιντ

Option-κλικ στο κουμπί προσθήκης σλάιντ στη γραμμή εργαλείων

Δημιουργία διπλότυπου ενός σλάιντ

Command-D

Διαγραφή επιλεγμένων σλάιντ

Delete

Μετακίνηση στο επόμενο σλάιντ

Κάτω βέλος

Μετακίνηση στο προηγούμενο σλάιντ

Πάνω βέλος

Ανάπτυξη μιας ομάδας σλάιντ

Δεξιό βέλος

Σύμπτυξη μιας ομάδας σλάιντ

Αριστερό βέλος

Παράλειψη ενός σλάιντ ώστε να μην εμφανίζεται στην παρουσίαση

Shift-Command-H

Χρήση προβολής μονταζιέρας

Ενέργεια

Συντόμευση

Μετακίνηση στο επόμενο σλάιντ

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση στο προηγούμενο σλάιντ

Αριστερό βέλος

Επέκταση της επιλογής στο επόμενο σλάιντ

Shift–Δεξιό βέλος

Επέκταση της επιλογής στο προηγούμενο σλάιντ

Shift–Αριστερό βέλος

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο σλάιντ

Shift–Command–Πάνω βέλος

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο σλάιντ

Shift–Command–Κάτω βέλος

Επιλογή του πρώτου σλάιντ

Command-Πάνω βέλος

Επιλογή του τελευταίου σλάιντ

Command-Κάτω βέλος

Αναπαραγωγή παρουσίασης και χρήση λειτουργίας παρουσιαστή

Ενέργεια

Συντόμευση

Αναπαραγωγή παρουσίασης

Option-Command-P

Αναπαραγωγή μιας παρουσίασης ξεκινώντας με το πρώτο σλάιντ

Option-κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής στη γραμμή εργαλείων

Συνέχεια στο επόμενο σλάιντ ή στην επόμενη ανάπτυξη

Δεξιό βέλος ή κάτω βέλος

Μετάβαση στο προηγούμενο σλάιντ

Αριστερό βέλος ή επάνω βέλος

Συνέχεια στην επόμενη ανάπτυξη ή στο επόμενο σλάιντ χωρίς κίνηση

Shift-Δεξιό βέλος

Συνέχεια στο επόμενο σλάιντ χωρίς αναπτύξεις και κινήσεις

Shift–Κάτω βέλος ή Shift–Page Down

Επιστροφή στην προηγούμενη ανάπτυξη

Shift–Αριστερό βέλος ή Shift–Page Up

Επιστροφή στα προηγούμενα προβεβλημένα σλάιντ

Z

Παύση της παρουσίασης

F

Παύση της παρουσίασης και εμφάνιση μαύρης οθόνης

B

Παύση της παρουσίασης και εμφάνιση λευκής οθόνης

W

Εμφάνιση ή απόκρυψη του δείκτη

C

Εμφάνιση του αριθμού του σλάιντ

S

Άνοιγμα της εναλλαγής σλάιντ

Κλικ σε έναν αριθμό σλάιντ

Μετάβαση στο επόμενο σλάιντ στην εναλλαγή σλάιντ

Σύμβολο συν (+)

Μετάβαση στο προηγούμενο σλάιντ στην εναλλαγή σλάιντ

Σύμβολο πλην (-)

Μετάβαση στο τρέχον σλάιντ και κλείσιμο της εναλλαγής σλάιντ

Return

Κλείσιμο της εναλλαγής σλάιντ

Esc

Εναλλαγή μεταξύ κύριας οθόνης και οθόνης παρουσιαστή

X

Μηδενισμός χρονομέτρου

R

Κύλιση στις σημειώσεις παρουσιαστή προς τα πάνω

U

Κύλιση στις σημειώσεις παρουσιαστή προς τα κάτω

D

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς των σημειώσεων

Command–Σύμβολο συν

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς σημείωσης

Command–Σύμβολο πλην

Τερματισμός της λειτουργίας παρουσίασης

Esc ή Q

Απόκρυψη της παρουσίασης και μετάβαση στην τελευταία εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε

H

Εμφάνιση ή απόκρυψη των συντομεύσεων πληκτρολογίου

Αγγλικό ερωτηματικό (?) ή κάθετος (/)

Μετάβαση στο πρώτο σλάιντ

Home

Μετάβαση στο τελευταίο σλάιντ

End

Αναπαραγωγή ταινίας

Ενέργεια

Συντόμευση

Παύση ή αναπαραγωγή της ταινίας

K

Γρήγορη κίνηση της ταινίας προς τα πίσω (κατά καρέ αν έχει γίνει παύση)

J

Γρήγορη κίνηση της ταινίας προς τα εμπρός (κατά καρέ αν έχει γίνει παύση)

L

Μετάβαση στην αρχή της ταινίας

L

Μετάβαση στο τέλος της ταινίας

O