Σύμβολα συντομεύσεων πληκτρολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου—συνδυασμοί πλήκτρων που πατάτε ταυτόχρονα—για τη γρήγορη εκτέλεση πολλών συνηθισμένων εργασιών, όπως π.χ. την επιλογή κειμένου και τον χειρισμό αντικειμένων.

Πολλές επιλογές μενού περιλαμβάνουν τις συντομεύσεις πληκτρολογίου τους, όπως π.χ. ⌘N, όπου το σύμβολο αναπαριστά ένα «πλήκτρο τροποποίησης» στο πληκτρολόγιό σας.

Τα σύμβολα πλήκτρων τροποποίησης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Για μια πλήρη λίστα όλων των συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Keynote, συμπεριλαμβανομένων πολλών που δεν εμφανίζονται στα μενού, δείτε την ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Σύμβολα για πλήκτρα τροποποίησης

Πλήκτρο τροποποίησης

Σύμβολο

Command

Σύμβολο πλήκτρου Command

Shift

Σύμβολο πλήκτρου Shift

Option

Σύμβολο πλήκτρου Option

Control

Σύμβολο πλήκτρου Control

Return

Σύμβολο πλήκτρου Return

Delete

Σύμβολο πλήκτρου Delete

Forward Delete

Σύμβολο πλήκτρου Forward Delete

Άνω βέλος

Σύμβολο πλήκτρου άνω βέλους

Κάτω βέλος

Σύμβολο πλήκτρου κάτω βέλους

Αριστερό βέλος

Σύμβολο πλήκτρου αριστερού βέλους

Δεξιό βέλος

Σύμβολο πλήκτρου δεξιού βέλους

Σελίδα πάνω

Σύμβολο πλήκτρου Page Up

Σελίδα κάτω

Σύμβολο πλήκτρου Page Down

Top (Home)

Σύμβολο πλήκτρου Top

End

Σύμβολο πλήκτρου End

Tab δεξιά

Σύμβολο δεξιού στηλοθέτη

Tab αριστερά

Σύμβολο αριστερού στηλοθέτη

Escape (Esc)

Σύμβολο πλήκτρου Escape