การจัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์

คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ตามลำดับตัวอักษรหรือเรียงค่าจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยได้ เมื่อคุณจัดเรียงตามคอลัมน์ แถวของตารางจะจัดระเบียบใหม่ไปด้วย

ข้อความในหัวตารางและท้ายตารางของคอลัมน์ไม่ได้รวมอยู่ในการจัดเรียง

การจัดเรียงข้อมูล

  1. คลิกที่ตาราง เลื่อนตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือแถบที่มีตัวอักษรที่อยู่ด้านบนสุดของคอลัมน์ จากนั้นคลิกลูกศรที่ปรากฏ

  2. การเลือกตัวเลือกการจัดเรียง:

    • จัดเรียงจากน้อยไปหามาก: จัดเรียงข้อมูลแบบตามลำดับตัวอักษร (A ถึง Z) หรือเรียงค่าตัวเลขจากน้อยไปหามาก

    • จัดเรียงจากมากไปหาน้อย: จัดเรียงข้อมูลแบบกลับลำดับตัวอักษร (Z ถึง A) หรือเรียงค่าตัวเลขจากมากไปหาน้อย

ในคอลัมน์ที่มีทั้งข้อความและตัวเลข ลำดับจากน้อยไปหามากจะจัดเรียงตามตัวเลขก่อนข้อความ (ตัวอย่างเช่น 1a, 1b, 2a, a1, b1) การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากยังจะแทนที่ด้วยค่าบูลีน (true/false) หลังจากจัดเรียงเซลล์ตามตัวอักษรหรือตามตัวเลขแล้ว และจะวางเซลล์ว่างเปล่าที่ด้านล่างสุดของคอลัมน์