การเพิ่มเนื้อหาไปที่เซลล์ตาราง

คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาไปยังตารางได้ในหลายวิธี คุณสามารถป้อน คัดลอกและวางเนื้อหาจากที่อื่นหรือให้ Keynote ทำให้รูปแบบเสร็จสมบูรณ์ให้คุณด้วยการเติมอัตโนมัติ

การแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

หากเซลล์ว่างอยู่ ให้คลิกที่เซลล์และเริ่มต้นการป้อน หากเซลล์มีเนื้อหาในเซลล์ ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

 • แทนที่เนื้อหา: คลิกที่เซลล์ จากนั้นเริ่มต้นป้อน เนื้อหาที่มีอยู่จะถูกเขียนทับ

 • แก้ไขเนื้อหา: คลิกสองครั้งที่เซลล์เพื่อทำให้จุดแทรกปรากฏ แล้วป้อน ในการย้ายจุดแทรก ให้คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการ จากนั้นป้อน คุณสามารถแทรกการแบ่งย่อหน้าได้โดยการกด Option-Return

การเลือกเซลล์

 • การเลือกเซลล์: คลิกเซลล์

 • การเลือกช่วงของเซลล์: คลิกที่เซลล์ จากนั้นลากขอบจับเพื่อเลือก (จุดสีขาว) ไปในทิศทางใด ๆ เพื่อล้อมรอบช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเลือก

  หากคุณลากจุดสีเหลือง คุณจะคัดลอกเนื้อหาของเซลล์ไปที่แถวที่คุณลากไป หากคุณทำเช่นนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ลากจุดสีเหลืองกลับไปที่ตำแหน่งดั้งเดิม หรือกด Command-Z เพื่อเลิกทำการกระทำ

 • เลือกเซลล์ที่ไม่ติดกัน: คลิกเซลล์ จากนั้นกดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกที่เซลล์อื่นใด

การล้างเนื้อหาออกจากเซลล์ตาราง

 • เลือกเซลล์ จากนั้นปฏิบัติตามสิ่งใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เอาเนื้อหาออกแต่ยังรักษารูปแบบข้อมูล ลักษณะข้อความ และลักษณะเซลล์ของเซลล์: กด Delete

  • เอาข้อมูล การจัดรูปแบบ และการจัดลัดษณะทั้งหมดออก: เลือก แก้ไข > ล้างทั้งหมด (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

การป้อนเซลล์โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาจากเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องป้อน คุณยังสามารถเติมแถวหรือคอลัมน์ที่มีลำดับทางตรรกะของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลของตัวเลข วันที่ หรือตัวอักษร ได้อีกด้วย

 • ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การป้อนเนื้อหาอัตโนมัติจากเซลล์หนึ่งเซลล์หรือมากกว่านั้นไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน: เลือกเซลล์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นย้ายตัวเมาส์ชี้ไปvอยู่เหนือเส้นขอบของส่วนที่เลือกจนกว่าขอบจับเติมอัตโนมัติสีเหลืองจะปรากฏ ลากขอบจับผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา

   ข้อมูล รูปแบบเซลล์ สูตร หรือการเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ที่เลือกจะถูกเพิ่ม แต่จะไม่เพิ่มความเห็น การป้อนอัตโนมัติจะเขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ด้วยค่าที่คุณกำลังเพิ่ม

  • การป้อนเนื้อหาหรือรูปแบบที่ต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติลงไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน: ป้อนรายการสองรายการแรกลงไปในชุดข้อมูลในเซลล์เนื้อหาสองเซลล์แรกของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเติม ตัวอย่างเช่น ป้อน และ ย้ายตัวเมาส์ชี้ไปเหนือเส้นขอบของส่วนที่เลือกจนกว่าขอบจับการป้อนอัตโนมัติสีเหลืองจะปรากฏ จากนั้นลากขอบจับไปไว้เหนือเซลล์ที่คุณต้องการเติม

   คุณยังสามารถเติมเซลล์อัตโนมัติโดยใช้รูปแบบของค่าได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากมีเซลล์ที่เลือกไว้สองเซลล์ซึ่งมี 1 และ 4 ค่า 7 และ 10 จะถูกเพิ่มเมื่อคุณลากไปเหนือเซลล์สองเซลล์ที่อยู่ติดกัน (ค่าจะถูกเพิ่มครั้งละ 3)

การป้อนอัตโนมัติจะไม่ได้ตั้งค่าความสัมพันธ์ต่อ ๆ ไปในเซลล์ต่าง ๆ ในกลุ่ม หลังจากการป้อนอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนเซลล์ได้โดยเป็นอิสระจากกันและกัน

เมื่อคุณป้อนเซลล์โดยอัตโนมัติ สูตรใด ๆ ที่อ้างอิงถึงเซลล์เหล่านั้นจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ค่าใหม่

การคัดลอกและวางเซลล์

เมื่อคุณคัดลอกเซลล์ หรือย้ายข้อมูลของเซลล์ไปยังตำแหน่งใหม่ในตาราง คุณสมบัติของเซลล์ทั้งหมดจะถูกคัดลอกไปด้วย ซึ่งรวมถึงรูปแบบข้อมูล การเติม เส้นขอบ และความคิดเห็น

  การไฮไลท์แถวและคอลัมน์เซลล์

  คุณสามารถไฮไลท์แถวและคอลัมน์เซลล์เป็นสีฟ้าชั่วคราวในขณะที่คุณย้ายตัวเมาส์ชี้ไปเหนือตาราง ในตารางขนาดใหญ่ การกระทำนี้สามารถช่วยให้คุณระบุการอ้างอิงคอลัมน์และแถวสำหรับเซลล์เฉพาะ

  • กดปุ่ม Option ในขณะที่คุณเลื่อนตัวเมาส์ชี้ไปเหนือเซลล์