การเพิ่มและจัดเรียงแถวและคอลัมน์ใหม่

มีแถวและคอลัมน์สามประเภทในตาราง:

 • แถวและคอลัมน์ หัวตาราง นั้นไม่ได้บังคับและจะถูกใช้สำหรับป้ายที่ระบุว่าแต่ละแถวหรือคอลัมน์จะมีอะไร ข้อมูลในเซลล์หัวตารางไม่ได้ถูกใช้ในสูตร ตารางสามารถมีแถวหัวตารางไม่เกินห้าแถว และคอลัมน์หัวตารางไม่เกินห้าคอลัมน์

 • แถวและคอลัมน์ เนื้อหา มีข้อมูลตาราง ตารางต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแถวเนื้อหาและหนึ่งคอลัมน์เนื้อหา

 • แถว ท้ายตาราง จะปรากฏที่ด้านล่างสุดของตาราง

การเพิ่มหรือเอาคอลัมน์และแถวออก

คลิกตาราง จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

 • การเพิ่มหรือเอาคอลัมน์บนด้านขวาของตารางออก: คลิก ขอบจับคอลัมน์ จากนั้นคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนของคอลัมน์

 • เพิ่มแถวไปยังด้านล่างสุดของตาราง: คลิก ขอบจับแถว จากนั้นคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนของแถว

 • การเพิ่มคอลัมน์หรือแถวที่ใดก็ได้ในตาราง: กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่เซลล์ จากนั้นเลือกที่ที่คุณต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ (ด้านบน ใต้ ก่อน หรือหลังเซลล์ที่เลือกไว้)

  คุณยังสามารถย้ายตัวเมาส์ชี้ไปไว้เหนือแถบที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรของแถวหรือคอลัมน์ถัดจากตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกลูกศรลง จากนั้นเลือกตำแหน่งที่วางแถวหรือคอลัมน์

 • ลบคอลัมน์ที่ใดก็ได้ในตาราง: คลิกแถบที่มีตัวอักษรของคอลัมน์ถัดจากที่ที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศรลง จากนั้นเลือก ลบคอลัมน์

  คุณยังสามารถย้ายตัวเมาส์ชี้ไปไว้เหนือแถบที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศรลง จากนั้นเลือก ลบแถว หรือ ลบคอลัมน์

การเลือกแถวและคอลัมน์

 1. คลิกตาราง

  แถบที่มีตัวอักษรจะปรากฏด้านบนคอลัมน์ และแถบที่มีตัวเลขจะปรากฏทางด้านซ้ายของแถว

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกแถวหรือคอลัมน์เดียว: คลิกแถบของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเลือก

  • เลือกหลายแถวหรือคอลัมน์: คลิกที่แถบของแถวหรือคอลัมน์ จากนั้นลากขอบจับเพื่อเลือก (จุดสีขาว) เพื่อล้อมรอบแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการ

   กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกที่แถบแถวหรือคอลัมน์เพื่อเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

การย้ายแถวและคอลัมน์ภายในตาราง

 • เลือกหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์หรือมากกว่านั้น จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ย้ายแถว: คลิกค้างไว้ที่แถบที่มีหมายเลขของแถวเพื่อให้แถวเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาโดยยกขึ้นมาจากตาราง จากนั้นลากไปยังด้านบนหรือใต้แถวอื่น

  • ย้ายคอลัมน์: คลิกค้างไว้ที่แถบที่มีตัวอักษรของคอลัมน์เพื่อให้คอลัมน์เหล่านั้นปรากฏขึ้นมาโดยยกขึ้นมาจากตาราง จากนั้นลากไปยังด้านขวาหรือด้านซ้ายของคอลัมน์อื่น

หากคุณลากแถวหรือคอลัมน์ด้านนอกตารางที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถสร้างตารางใหม่ได้

การปรับขนาดแถวและคอลัมน์

คุณสามารถเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์บางคอลัมน์และความสูงของแถวบางแถวในตารางได้

 1. คลิกตาราง

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ปรับขนาดด้วยตัวเอง: ย้ายตัวเมาส์ชี้ของคุณไปอยู่เหนือขอบขวาของแถบที่มีตัวอักษรของคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับขนาด หรือเหนือส่วนล่างสุดของแถบที่มีตัวเลขของแถว จนกว่าคุณจะเห็น ปรับขนาดขอบจับคอลัมน์ จากนั้นลากเพื่อปรับขนาด

   หลายคอลัมน์และแถวจะปรับขนาดตามสัดส่วนซึ่งกันและกัน ในการปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ให้มีขนาดเดียวกัน ให้เลือกแถวหรือคอลัมน์เหล่านั้นก่อนแล้วกดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลาก

   หากตารางที่มองเห็นได้บนหน้าถูกตั้งค่าให้อยู่ในหน้านี้ (ในแถบจัดเรียงที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา) เส้นบอกแนวจะปรากฏขึ้นเมื่อแถวหรือคอลัมน์ของตารางจัดตรงแนว

  • ปรับขนาดอย่างแม่นยำ: คลิกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน ในแถบข้างที่ด้านขวา คลิกแถบตาราง จากนั้นคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากขนาดของแถวหรือคอลัมน์ คลิกลูกศรเพื่อระบุขนาดที่คุณต้องการ

   ทั้งแถวหรือคอลัมน์จะถูกปรับขนาด การเลือกเซลล์จากแถวหรือคอลัมน์มากกว่าหนึ่งรายการจะปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในส่วนที่เลือกนั้น

  • การย่อคอลัมน์หรือแถวเพื่อให้พอดีกับเนื้อหา: กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกตัวเลขแถวหรือตัวอักษรคอลัมน์ จากนั้นเลือก ปรับความสูงให้พอดีกับเนื้อหา หรือ ปรับความกว้างในพอดีกับเนื้อหา

   คุณยังสามารถคลิก ปรับพอดี ในแถบตารางของแถบข้างรูปแบบ ในส่วน ขนาดแถวและคอลัมน์

  • การทำให้แถวทั้งหมดมีความสูงเท่ากันหรือคอลัมน์ทั้งหมดมีความกว้างเท่ากัน: เลือกตาราง จากนั้นเลือก รูปแบบ > ตาราง > กระจายแถวเท่าๆ กัน หรือ ตาราง > กระจายคอลัมน์เท่าๆ กัน (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  • การทำให้แถวหลายแถวมีความสูงเท่ากันหรือคอลัมน์หลายคอลัมน์มีความกว้างเท่ากัน: เลือกแถวหรือคอลัมน์ จากนั้นกดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกที่แถวหรือคอลัมน์อื่น ๆ เลือก รูปแบบ > ตาราง > กระจายแถวเท่าๆ กัน หรือ ตาราง > กระจายคอลัมน์เท่าๆ กัน (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

ในการปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดในตาราง ให้เลือกตาราง จากนั้นลากขอบจับเพื่อเลือก (สี่เหลี่ยมสีขาว)

การเพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์หัวตารางออก

การเพิ่มแถวหัวตาราง คอลัมน์หัวตาราง และแถวท้ายตารางจะแปลงแถวหรือคอลัมน์ที่มีอยู่แล้วไปเป็นหัวตารางหรือท้ายตาราง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีข้อมูลในแถวแรกของตารางแล้วคุณเพิ่มแถวหัวตาราง แถวแรกจะถูกแปลงไปเป็นหัวตารางโดยใช้ข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลในเซลล์หัวตารางไม่ได้รวมอยู่ในแผนภูมิหรือสูตร

 1. คลิกตาราง

 2. คลิกที่แถบตารางที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพหัวตารางและท้ายตารางแล้วเลือกจำนวนของแถวหัวตารางหรือคอลัมน์หัวตารางที่คุณต้องการ