การเพิ่มหรือลบแผนภูมิ
คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณได้โดยใช้แผนภูมิ 2D, 3D แ ...

การย้าย ปรับขนาด และหมุนแผนภูมิ
คุณสามารถจัดการแผนภูมิในงานนำเสนอของคุณเพื่อทำให้ม ...

แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ
การแก้ไขการอ้างอิงข้อมูลแผนภูมิ คุณสามารถแก้ไขการอ ...

การปรับการทำเครื่องหมายและป้ายของแผนภูมิ
มีการทำเครื่องหมายแผนภูมิและป้ายแกนที่คุณสามารถเพิ ...

การเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
การเปลี่ยนแผนภูมิจากประเภทไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง คุณ ...

การเปลี่ยนรูปลักษณ์แผนภูมิ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของแผนภูมิได้โดยการปรับใช้รู ...

การบันทึกและจัดระเบียบลักษณะแผนภูมิ
หากคุณปรับแต่งลักษณะของแผนภูมิด้วยตัวเองและต้องการ ...