การปรับการทำเครื่องหมายและป้ายของแผนภูมิ

มีการทำเครื่องหมายแผนภูมิและป้ายแกนที่คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิของคุณได้อยู่หลายประเภท คุณสามารถแก้ไขลักษณะเพื่อเน้นข้อมูลของคุณได้

แผนภูมิที่มีป้ายค่าแกน เส้นตาราง ป้ายประเภท และคำอธิบาย

การแก้ไขชื่อของแผนภูมิ

แผนภูมิจะมีชื่อในที่พัก (ชื่อ) ที่จะซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถแสดงและเปลี่ยนชื่อเรื่องแผนภูมิได้

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ แผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อ

 4. คลิกสองครั้งเพื่อเลือกชื่อเรื่องในที่พัก จากนั้นป้อนชื่อเรื่องของคุณเอง

 5. ในการเปลี่ยนลักษณะของชื่อ เช่นแบบอักษร ขนาด และสี ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อนั้นอีกครั้ง จากนั้นใช้ตัวควบคุมในส่วนแบบอักษรของแผนภูมิของแถบข้างเพื่อเปลี่ยนแปลง

การเพิ่มและแก้ไขป้ายค่าแผนภูมิ

แผนภูมิแท่งแนวนอน แท่งแนวตั้ง เส้น พื้นที่ ฟอง และวงกลม จะมีป้ายที่แสดงค่าของจุดข้อมูลเฉพาะ ตามค่าเริ่มต้น ป้ายค่าเหล่านี้จะซ่อนไว้สำหรับแผนภูมิใหม่ แต่คุณสามารถทำให้ป้ายเหล่านั้นมองเห็นได้และระบุรูปแบบ (ตัวอย่างเช่น ตัวเลข สกุลเงิน หรือเปอร์เซ็นต์) เปลี่ยนแบบอักษรและสี และอื่น ๆ ได้

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบอนุกรมที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบชุดข้อมูล ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากป้ายค่า แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกรูปแบบตัวเลข

  หมายเหตุ: ส่วนนี้อาจมีชื่ออื่น โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิฟองโต้ตอบจะมีส่วนป้ายฟอง สำหรับแผนภูมิกระจาย คุณสามารถเลือกแกน จากนั้นตั้งค่าป้ายค่าได้

 4. ใช้ตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อปรับป้ายเพิ่มเติม

  • เพิ่มคำต่อท้ายหรือคำนำหน้า ทุกสิ่งที่คุณป้อนจะต่อท้ายหรือนำหน้าป้าย

  • คลิกเมนูป๊อปอัพตำแหน่ง จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อระบุที่ที่ตัวเลขจะปรากฏในแผนภูมิ

 5. ในการเปลี่ยนแบบอักษร สี และลักษณะของป้าย ให้คลิกที่ป้ายค่าใดก็ได้ในแผนภูมิ

  ป้ายค่าทั้งหมดของชุดข้อมูลจะถูกเลือก

 6. ในแถบป้ายค่าของแถบข้าง ให้ใช้ตัวควบคุมเพื่อเปลี่ยนแปลง

  เฉพาะป้ายของชุดข้อมูลที่เลือกเท่านั้นที่จะถูกแก้ไข ในการเปลี่ยนป้ายของชุดข้อมูลอื่น ให้คลิกที่ป้ายหนึ่งของชุดข้อมูลนั้น จากนั้นให้เปลี่ยนแปลง

  ในการเลือกชุดข้อมูลหลายชุด ให้เลือกมาหนึ่งชุด จากนั้นกดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกชุดอื่น ในการเลือกชุดข้อมูลทั้งหมด ให้เลือกมาหนึ่งชุด จากนั้นกด Command-A

หากคุณเปลี่ยนแบบอักษรของทั้งแผนภูมิ ก็จะเปลี่ยนแบบอักษรของป้ายค่าด้วย

การเพิ่มและแก้ไขป้ายเสี้ยวของแผนภูมิวงกลม

 1. เลือกแผนภูมิ

  ในการเปลี่ยนเพียงแค่เสี้ยวเดียว ให้คลิกที่เสี้ยวนั้น

 2. คลิกที่แถบเสี้ยวที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบเสี้ยว ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากป้าย จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • แสดงป้ายจุดข้อมูล: เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อชุดข้อมูล

  • แสดงค่าของข้อมูล: เลือกกล่องกาเครื่องหมายค่า

  • การเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข: คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูลค่า จากนั้นเลือกรูปแบบ

   หากคุณต้องการให้ป้ายค่าตรงกับรูปแบบของข้อมูลต้นฉบับในตาราง ให้เลือก เหมือนกับข้อมูลต้นฉบับ

 4. ใช้ตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อปรับป้ายเพิ่มเติม:

  • เพิ่มคำต่อท้ายหรือคำนำหน้า: ทุกสิ่งที่คุณป้อนจะต่อท้ายหรือนำหน้าป้าย

  • เปลี่ยนตำแหน่งของป้าย: ลากตัวเลื่อนระยะห่างจากศูนย์กลาง เพื่อระบุว่าตัวเลขจะปรากฏที่ใด

  • เปลี่ยนแนวของเสี้ยว: ย้ายตัวควบคุมมุมหมุน คุณอาจต้องการสร้างจุด ตัวอย่างเช่น โดยการวางตำแหน่งเสี้ยวหนึ่งที่ด้านบนสุดหรือล่างสุดของแผนภูมิ

การแก้ไขป้ายอกนแผนภูมิ

คุณสามารถระบุได้ว่าป้ายใดจะปรากฏบนแกน แก้ไขชื่อ และเปลี่ยนมุม

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบแกนที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบแกน ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • แก้ไขเครื่องหมายบนแกนค่า: คลิกปุ่มค่า (Y) ที่ด้านบนสุดของแถบข้าง

  • แก้ไขเครื่องหมายบนแกนประเภท: คลิกปุ่มประเภท (X) ที่ด้านบนสุดของแถบข้าง

 4. ใช้ตัวควบคุมเพื่อปรับ

  ในการดูตัวเลือกทั้งหมด ให้คลิกที่สามเหลี่ยมแสดงผลทางด้านซ้ายของหัวเรื่องของส่วน

  ตัวควบคุมสำหรับการจัดรูปแบบเครื่องหมายแกนแผนภูมิ
 5. หากคุณได้เปิด ชื่อแกน และต้องการเปลี่ยนชื่อแกนในที่พัก ให้คลิกสามครั้งที่ชื่อบนแผนภูมิ จากนั้นป้อนของคุณเอง

หมายเหตุ: ตัวเลือกแกน Y อาจแตกต่างกันสำหรับแผนภุมิกระจายและฟอง

การแก้ไขเส้นตารางของแกน

คุณสามารถระบุได้ว่าจะแสดงเส้นตารางของแผนภูมิหรือไม่ และคุณสามารถแก้ไขลักษณะของแผนภูมิได้

 1. คลิกที่ใด ๆ บนแผนภูมิเพื่อเลือก

 2. คลิกแถบแกน ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มสำหรับแกนที่คุณต้องการแก้ไข (X หรือ Y)

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบแกน ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเมนู

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การตั้งค่าประเภทเส้น: คลิกเมนูป๊อปอัพใต้เส้นตารางหลักหรือเส้นตารางย่อย จากนั้นเลือกประเภทเส้น

  • การตั้งค่าสีเส้น: ในส่วนเส้นตารางหลัก คลิกช่องสีหรือวงล้อสี จากนั้นเลือกสี

  • การตั้งค่าส่วนเพิ่มสำหรับเส้นตารางหลัก: ในส่วนเส้นตารางหลัก ให้คลิกลูกศรทางด้านขวาของช่องส่วนเพิ่ม หรือป้อนค่าในช่อง

  • การแสดงเครื่องหมายถูกสำหรับแกน x หรือค่า: คลิกเมนูป๊อปอัพเครื่องหมายถูก จากนั้นเลือกตำแหน่ง

การแสดงหรือเอาแถบข้อผิดพลาดออก

แถบข้อผิดพลาดจะแสดงเป็นเครื่องหมายเล็ก ๆ ที่ความยาวจะบ่งบอกปริมาณความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่กำหนดให้ (ความหลากหลายของข้อมูล) แถบเหล่านี้จะทำให้คุณเห็นภาพทั่วไปของความแม่นยำของข้อมูลของคุณ

 1. คลิกที่ใด ๆ บนแผนภูมิเพื่อเลือก

 2. คลิกที่แถบอนุกรมที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบชุดข้อมูล ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากแถบข้อผิดพลาด แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกประเภทของแถบข้อผิดพลาด

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพที่สอง เลือกวิธีการคำนวณค่าความผิดพลาด แล้วเปลี่ยนช่วงหากคุณต้องการ

 5. ในการเปลี่ยนลักษณะของแถบข้อผิดพลาด ให้คลิกแถบข้อผิดพลาดเพื่อให้คุณเห็นจุดสีขาวที่ปลายข้างใดข้างหนึ่ง และแถบตัวควบคุมแถบข้อผิดพลาดจะปรากฏที่ด้านบนสุดของแถบข้าง

  แถบข้อผิดพลาดทั้งหมดขององค์ประกอบในชุดข้อมูลเดียวกันจะถูกเลือก

 6. ใช้ตัวควบคุมในส่วน ลักษณะของแถบและเงา เพื่อเปลี่ยนแปลง

  ทำขั้นตอนที่ 4 และ 5 ซ้ำ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของแถบข้อผิดพลาดสำหรับชุดข้อมูลอื่น ๆ

ในการเอาแถบข้อผิดพลาดออก ให้เลือก ไม่มี จากเมนูป๊อปอัพแถบข้อผิดพลาด

การแสดงหรือเอาเส้นแนวโน้มออก

เส้นแนวโน้มจะแสดงทิศทางภาพรวม (หรือแนวโน้ม) ของข้อมูลของคุณให้เห็น เส้นแนวโน้มจะใช้สำหรับทำการตัดสินใจด้านการลงทุนทางการเงินเป็นส่วนใหญ่ และจะปรากฏเป็นแผนภูมิแท่ง เส้น กระจาย และฟอง

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบอนุกรมที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบชุดข้อมูล ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากเส้นแนวโน้ม แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกประเภทของเส้นแนวโน้ม

 4. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • แสดงชื่อของเส้นแนวโน้ม: เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อ จากนั้นป้อนชื่อลงในช่อง ชื่อที่คุณป้อนจะปรากฏที่เส้นแนวโน้มทั้งหมดบนแผนภูมิ ในการเปลี่ยนชื่อ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อในแผนภูมิ จากนั้นป้อนชื่อใหม่

  • การแสดงสมการหรือค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ: เลือก แสดงสมการ หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายค่า R2

 5. ในการเปลี่ยนลักษณะของเส้นแนวโน้ม ให้คลิกเส้นเพื่อที่คุณจะเห็นจุดสีขาวที่ปลายข้างใดข้างหนึ่ง และตัวควบคุมเส้นแนวโน้มจะปรากฏในแถบข้าง

  ใช้ตัวควบคุมในส่วน ลักษณะของเส้นขีดและเงา เพื่อเปลี่ยนแปลง

ในการเอาเส้นแนวโน้มออก ให้เลือก ไม่มี จากเมนูป๊อปอัพเส้นแนวโน้ม

การแก้ไขป้ายแกนแผนภูมิและเส้นตาราง

ประเภทส่วนใหญ่ของแผนภูมิจะมีการทำเครื่องหมายแกน ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ในหลายวิธี คุณสามารถเปลี่ยนได้ว่าป้ายใดจะปรากฏบนแกน มุมของป้าย ช่วงและความถี่ของการทำเครื่องหมาย และอื่น ๆ คุณยังสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางของแผนภูมิหรือไม่ และระบุลักษณะของเส้นตารางได้อีกด้วย

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบแกนที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบแกน ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • แก้ไขการทำเครื่องหมายบนแกนค่า: คลิก ค่า (Y) ที่ด้านบนสุดของแถบข้าง

  • แก้ไขการทำเครื่องหมายบนแกนประเภท: คลิก ประเภท (X) ที่ด้านบนสุดของแถบข้าง

 4. ใช้ตัวควบคุมในแถบข้างเพื่อปรับตามที่คุณต้องการ

  ในการดูตัวเลือกทั้งหมด ให้คลิกที่สามเหลี่ยมแสดงผลทางด้านซ้ายของหัวเรื่องของส่วน

  ตัวควบคุมสำหรับการจัดรูปแบบเครื่องหมายแกนแผนภูมิ
 5. หากคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อแกน ไว้ Keynote จะเพิ่มแกนในที่พักลงในแผนภูมิ ในการเปลี่ยน ให้คลิกสามครั้งที่ชื่อในแผนภูมิ จากนั้นป้อนชื่อของคุณเอง

การเพิ่มคำอธิบายแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใด ๆ บนแผนภูมิเพื่อเลือก

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ในส่วนตัวเลือกแผนภูมิ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำอธิบาย

 4. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกคำอธิบาย (เพื่อเลือกคำอธิบายเท่านั้น) จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • คลิกแถบลักษณะ ที่ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นใช้ตัวควบคุมเพื่อเปลี่ยนลักษณะของข้อความคำอธิบาย เพิ่มการเติมพื้นหลัง เพิ่มเส้นขอบ และอื่น ๆ

  • ลากขอบจับรอบคำอธิบายเพื่อเปลี่ยนขนาด

การใช้แผนภูมิโต้ตอบ

แผนภูมิโต้ตอบจะแสดงข้อมูลเป็นลำดับขั้นเพื่อให้คุณสามารถเน้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลได้ แผนภูมิโต้ตอบสามารถใช้เพื่อแสดงข้อมูล เช่น ยอดจำหน่ายตามกลุ่มในช่วงเวลาหนึ่ง รายจ่ายตามแผนก และการเปลี่ยนแปลงประชากรตามประเทศต่อทวีป ตัวอย่างด้านใต้แสดงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตสามพันธุ์ในระยะเวลาสามปี

ลำดับของแผนภูมิโต้ตอบสามลำดับ แต่ละลำดับแสดงชุดข้อมูลต่างกัน

คุณสามารถโต้ตอบกับแผนภูมิโดยใช้ตัวเลื่อนและปุ่มหรือเฉพาะปุ่มอย่างเดียวได้

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ แผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก แผนภูมิโต้ตอบ แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกตัวเลือก

คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นฉากแผนภูมิมหัศจรรย์ไปที่แผนภูมิแบบโต้ตอบได้ซึ่งจะทำให้ชุดข้อมูลแผนภูมิต่าง ๆ เคลื่อนไหว