ฟังก์ชั่นที่ยอมรับเงื่อนไขและอักขระตัวแทนเป็นอาร์กิวเมนต์

บางฟังก์ชั่น เช่น SUM จะทำงานกับช่วงทั้งหมด ฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่น SUMIF จะดำเนินการเฉพาะกับเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเงื่อนไขเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในการเพิ่มค่าตัวเลขขึ้นทั้งหมดในคอลัมน์ B ที่น้อยกว่า 5 คุณสามารถทำได้โดย:

=SUMIF(B,“<5”)

อาร์กิวเมนต์ที่สองของ SUMIF จะเรียกว่าเงื่อนไข เนื่องจากทำให้ฟังก์ชั่นนั้นละเว้นเซลล์ที่ไม่ตรงกับความต้องการ

มีฟังก์ชั่นสองประเภทที่นำเงื่อนไขไปพิจารณาร่วมด้วย:

  • ฟังก์ชั่นที่มีชื่อลงท้ายด้วย IF หรือ IFS (ยกเว้นฟังก์ชั่น IF ซึ่งจะไม่นำเงื่อนไขมาพิจารณา โดยจะใช้นิพจน์ที่จะคำนวณเป็นค่า TRUE หรือ FALSE แทน) ฟังก์ชั่นเหล่านี้สามารถเปรียบเทียบค่าตัวเลขในเงื่อนไขได้ เช่น “>5,” “<=7” หรือ “<>2”  ฟังก์ชั่นเหล่านี้ยังยอมรับอักขระตัวแทนในเงื่อนไขที่ระบุอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในการนับจำนวนของเซลล์ในคอลัมน์ B ที่เริ่มต้นด้วยอักขระ “a” คุณสามารถทำได้โดย:

    =COUNTIF(B,“a*”)

  • ฟังก์ชั่นที่นำเงื่อนไขมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น HLOOKUP แต่จะไม่สามารถใช้เงื่อนไขที่เป็นตัวเลขได้ บางครั้งฟังก์ชั่นเหล่านี้จะอนุญาตให้ใช้อักขระตัวแทน

ฟังก์ชั่นจะอนุญาตการเปรียบเทียบเชิงตัวเลข หรืออักขระตัวแทนได้

ฟังก์ชั่น

อนุญาตการเปรียบเทียบเชิงตัวเลข

ยอมรับอักขระตัวแทน

AVERAGEIF

ยอมรับ

ยอมรับ

AVERAGEIFS

ยอมรับ

ยอมรับ

COUNTIF

ยอมรับ

ยอมรับ

COUNTIFS

ยอมรับ

ยอมรับ

SUMIF

ยอมรับ

ยอมรับ

SUMIFS

ยอมรับ

ยอมรับ

HLOOKUP

ไม่ยอมรับ

หากตรงกันกับที่ระบุไว้

MATCH

ไม่ยอมรับ

หากตรงกันกับที่ระบุไว้

SEARCH

ไม่ยอมรับ

ยอมรับ

VLOOKUP

ไม่ยอมรับ

หากตรงกันกับที่ระบุไว้