ประเภทของอาร์กิวเมนต์และค่า

หน้านี้จะกำหนดคำหลาย ๆ คำที่ใช้ในการอธิบายฟังก์ชั่นในหน้าต่างเลือกฟังก์ชั่น

ค่าประเภทใด ๆ

หากอาร์กิวเมนต์มีการระบุเป็นใด ๆ อาร์กิวเมนต์นั้นจะสามารถเป็นค่าบูลีน ค่าวันที่/เวลา ค่าระยะเวลา ค่าตัวเลข หรือค่าสตริง

อาร์เรย์และฟังก์ชั่นอาร์เรย์

อาร์เรย์ จะเป็นค่าต่อเนื่องที่ใช้โดยฟังก์ชั่น หรือส่งกลับโดยฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นอาร์เรย์ จะส่งกลับมาเป็นอาร์เรย์ของค่าหลายค่ามากกว่าที่จะเป็นค่าเดี่ยว ๆ โดยทั่วไปฟังก์ชั่นอาร์เรย์จะใช้เพื่อให้ค่าไปยังฟังก์ชั่นอื่น ๆ

นิพจน์บูลีนและประเภทค่า

นิพจน์บูลีนคือนิพจน์ที่จะประเมินว่าค่าบูลีนเป็น TRUE หรือ FALSE ค่าบูลีน จะเป็นค่าตรรกะTRUE (1) หรือ FALSE (0) หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีหรือมีผลลัพธ์เป็นค่าตรรกะ TRUE หรือ FALSE อยู่ โดยทั่วไปค่าบูลีนจะเป็นผลลัพธ์ของการคำนวณนิพจน์บูลีน แต่ค่าบูลีนนั้นสามารถระบุโดยตรงให้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชั่น หรือเป็นเนื้อหาของเซลล์ได้ การใช้งานค่าบูลีนโดยทั่วไปคือการตรวจสอบว่านิพจน์ใดที่จะถูกส่งค่ากลับมาโดยฟังก์ชั่น IF

ประเภทค่าที่เป็นชุด

อาร์กิวเมนต์ที่ระบุเป็น ชุด จะสามารถอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ตารางเดียวหรืออาร์เรย์ที่ส่งกลับโดยฟังก์ชั่นอาร์เรย์ได้ อาร์กิวเมนต์ที่ระบุเป็นชุดไว้จะมีคุณสมบัติพิเศษในการกำหนดประเภทของค่าที่สามารถมีได้

นิพจน์เงื่อนไข

เงื่อนไข จะเป็นนิพจน์ที่สามารถรวมตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ค่าคงที่ ตัวดำเนินการสตริงเครื่องหมายและ และการอ้างอิงได้ เนื้อหาของเงื่อนไขต้องเป็นส่วนที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบเงื่อนไขเป็นค่าผลลัพธ์หนึ่ง ๆ ในค่าบูลีนเป็น TRUE หรือ FALSE ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างจะถูกรวมอยู่ใน วิธีการใช้ตัวดำเนินการสตริง และอักขระตัวแทน

นิพจน์ค่าคงที่

ค่าคงที่ จะเป็นนิพจน์ที่ใช้ระบุลงในสูตรได้โดยตรง ซึ่งจะไม่มีการเรียกใช้ฟังก์ชั่น หรือการอ้างอิงเซลล์ ตัวอย่างเช่น ในสูตรเป็น:

=CONCATENATE(“cat”,“s”) โดยนิพจน์สตริง “cat” และ “s” จะเป็นค่าคงที่

ประเภทค่าวันที่/เวลา

ค่าวันที่/เวลา คือค่าหรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่าวันที่/เวลาในการจัดรูปแบบใด ๆ ที่รองรับโดย Keynote คุณสามารถเลือกที่จะแสดงวันที่หรือเวลาเท่านั้นในเซลล์ได้ แต่ค่าวันที่/เวลาทั้งหมดจะมีทั้งค่าวันที่ และค่าเวลา

ประเภทค่าระยะเวลา

ค่าระยะเวลา จะเป็นช่วงของเวลา หรืออ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีช่วงของเวลา ค่าระยะเวลามีสัปดาห์ (w หรือสัปดาห์) วัน (d หรือวัน) ชั่วโมง (h หรือชั่วโมง) นาที (m หรือนาที) วินาที (s หรือวินาที) และมิลลิวินาที (ms หรือมิลลิวินาที)

ประเภทค่ารายการ

รายการ จะเป็นลำดับที่คั่นด้วยจุลภาคของค่าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น:

=CHOOSE(3,“1st”,“second”,7,“last”).

ในบางกรณี รายการจะใส่ในชุดวงเล็บเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น:

=AREAS((B1:B5,C10:C12))

โมดอลอาร์กิวเมนต์หรือประเภทค่า

โมดอลอาร์กิวเมนต์ สามารถใช้หนึ่งในค่ามากมายที่ระบุซึ่งเป็นไปได้ โดยปกติแล้ว โมดอลอาร์กิวเมนต์จะระบุบางอย่างที่เกี่ยวกับประเภทของการคำนวณฟังก์ชั่นที่ควรดำเนินการหรือเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ฟังก์ชั่นนั้นควรส่งกลับมา หากโมดอลอาร์กิวเมนต์มีค่าเริ่มต้น ค่านั้นจะระบุในคำอธิบายอาร์กิวเมนต์

ประเภทค่าตัวเลข

ค่าตัวเลข จะเป็นตัวเลข นิพจน์ตัวเลข หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีนิพจน์ตัวเลข หากค่าที่ยอมรับได้ของตัวเลขมีการจำกัดไว้ (ตัวอย่างเช่น ตัวเลขต้องมากกว่า 0) การจำกัดนี้จะรวมอยู่ในคำอธิบายอาร์กิวเมนต์ด้วย

ประเภทช่วงค่า

ช่วงค่า จะเป็นการอ้างอิงไปยังช่วงเดียวของเซลล์ (สามารถเป็นเซลล์เดียวได้) ช่วงค่าจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในคำอธิบายอาร์กิวเมนต์ที่กำหนดประเภทของค่าที่ควรมี

ประเภทค่าอ้างอิง

ค่าอ้างอิง จะเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว หรือช่วงของเซลล์ หากช่วงเป็นเซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์ เซลล์เริ่มต้น และสิ้นสุดจะแยกกันด้วยตัวแบ่งทวิภาค ตัวอย่างเช่น:

=COUNT(A3:D7)

หากการอ้างอิงนั้นไปยังเซลล์ในตารางอื่น ๆ การอ้างอิงนั้นต้องมีชื่อของตาราง (นอกเสียจากว่าชื่อเซลล์นั้นจะมีเพียงหนึ่งเดียวในตารางทั้งหมด) ตัวอย่างเช่น:

=Table 2::B2 โปรดทราบว่าชื่อตารางและการอ้างอิงเซลล์นั้นจะแบ่งโดยตัวแบ่งทวิภาคสองครั้ง (::) ชื่อของตารางจะรวมอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกเซลล์ในตารางอื่นขณะที่กำลังสร้างสูตร

หากการอ้างอิงนั้นเป็นการอ้างอิงไปที่เซลล์ในตารางบนสไลด์อื่น จะต้องใส่ชื่อสไลด์ด้วย ตัวอย่างเช่น:

=SUM(Slide 2::Table 1::C2:G2) ชื่อตารางและการอ้างอิงเซลล์จะถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายทวิภาคสองตัว (::) ชื่อของสไลด์และชื่อของตารางจะรวมอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกเซลล์ในสไลด์อื่นขณะที่กำลังสร้างสูตร

ประเภทค่าสตริง

ค่าสตริง จะเป็นอักขระจำนวนใด ๆ ตั้งแต่ศูนย์ หรือมากกว่านั้น หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีอักขระตั้งแต่ศูนย์ตัวขึ้นไป อักขระสามารถมีอักขระที่สามารถพิมพ์ได้ รวมถึงตัวเลขด้วย