การเพิ่มข้อความ
ในการแทนที่ข้อความในที่พักบนสไลด์ ให้คลิกสองครั้งท ...

การเปลี่ยนรูปลักษณ์ข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความโดยการเปลี่ยนแบบอั ...

การใช้ลักษณะย่อหน้า
ลักษณะย่อหน้า คือชุดของคุณสมบัติเช่นขนาดแบบอักษรแล ...

จัดแนวข้อความ
การและการปรับการเว้นระยะห่างบรรทัด คุณสามารถปรับข้ ...

การจัดรูปแบบรายการ
คุณสามารถสร้างรายการที่จัดรูปแบบด้วยสัญลักษณ์แสดงห ...

การปรับการเว้นระยะห่างและการจัดรูปแบบอักขระ
คุณสามารถปรับการเว้นระยะห่างระหว่างอักขระและทำให้เ ...

การจัดรูปแบบเครื่องหมายวรรคตอน
คุณสามารถแปลงเครื่องหมายอัญประกาศไปเป็นเครื่องหมาย ...

เพิ่มสีหรือเส้นขอบไปยังกล่องข้อความ
การเพิ่มสีพื้นหลังและเส้นขอบไปยังกล่องข้อความหรือร ...

การตรวจสอบการสะกดคำ
คุณสามารถตั้งค่า Keynote ให้ติดธงข้อผิดพลาดในการสะ ...

การค้นหาและแทนที่ข้อความ
คุณสามารถค้นหาคำ วลี หมายเลข และอักขระเฉพาะ และแทน ...