การจัดรูปแบบรายการ

คุณสามารถสร้างรายการที่จัดรูปแบบด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตัวเลข หรือตัวอักษรได้ รายการใด ๆ ก็สามารถใช้การเยื้องเพื่อสร้างลำดับชั้นได้ รายการเป็นชั้น เช่น รายการที่ใช้ในเอกสารทางกฎหมาย สามารถใช้ชุดรวมของลักษณะตัวเลขและตัวอักษรเพื่อกำหนดระดับที่แตกต่างกันของลำดับชั้นได้

คุณสามารถใช้ลักษณะรายการเพื่อปรับใช้การจัดรูปแบบสีล้วนไปยังรายการในงานนำเสนอของคุณได้ คุณสามารถสร้างลักษณะรายการของคุณเอง เปลี่ยนชื่อลักษณะที่มีอยู่ใหม่ และใช้ตัวควบคุมรายการเพื่อจัดการลักษณะรายการในงานนำเสนอของคุณ

ตัวอย่างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ที่จัดลำดับ และที่จัดลำดับโดยมีลำดับชั้น

การสร้างรายการโดยอัตโนมัติ

เมื่อการสร้างรายการแบบอัตโนมัติเปิดอยู่ในการตั้งค่า Keynote แล้ว Keynote จะตรวจหาเมื่อคุณกำลังป้อนรายการ

 1. เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 2. คลิก ทั่วไป จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก “ตรวจหารายการอัตโนมัติ”

 3. คลิกกล่องข้อความ ป้อนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (Option-8) ตัวอักษร หรือตัวเลข จากนั้นป้อนรายการแรกในรายการของคุณ

  ในการใช้อักขระพิเศษสำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้เลือก แก้ไข > อักขระพิเศษ (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ) จากนั้นคลิกอักขระจากสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือเมนูดาว

 4. กด Return

  Keynote จะเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระ ไปยังรายการที่ตามมาในรายการ

 5. ในการเปลี่ยนระดับการเยื้อง (ลำดับชั้น) ของรายการในรายการ ให้คลิกที่ใด ๆ ในรายการ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเลื่อนไปทางขวาหนึ่งรายการ: กดปุ่ม Tab

  • การเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งรายการ: กดปุ่ม Shift-Tab

 6. ในการสิ้นสุดรายการ ให้กด Return สองครั้ง หรือกด ลบ

คุณยังสามารถเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบเป็นรายการ จากนั้นเลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการในแถบข้างทางด้านขวา สำหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการ

การแปลงข้อความไปเป็นรายการ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบเป็นรายการ

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะ

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการ และเลือกลักษณะรายการ

 4. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการ เพื่อแสดงตัวควบคุมการจัดรูปแบบรายการ

  เมื่อคุณเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยรูปภาพ หรือ ตัวเลข จากเมนูป๊อปอัพใต้สามเหลี่ยมแสดงผล คุณจะเห็นตัวควบคุมเพิ่มเติมที่ปรับใช้ไปยังประเภทของรายการที่คุณเลือก

ในการใช้การผสมกันของตัวอักษรแลัตัวเลขในรายการ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ เลือก ตัวเลข จากเมนูป๊อปอัพใต้สามเหลี่ยมแสดงผล จากนั้นเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขจากเมนูป๊อปอัพท้ายสุด คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเลขเป็นชั้น หากคุณต้องการตัวเลขและตัวอักษรแบบย่อยสำหรับแต่ละระดับ (ตัวอย่างเช่น 1, 1.1, 1.1 ไปเรื่อย ๆ)

การจัดลำดับรายการของรายการ

คุณสามารถลากรายการในรายการไปยังระดับอื่นในลำดับชั้นหรือไปยังระดับการเยื้องอื่น

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้ายโดยการคลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตัวเลข หรือตัวอักษร

 2. ลากรายการไปทางซ้ายหรือขวา หรือลากขึ้นหรือลงในรายการ จนกระทั่งคุณเห็นสามเหลี่ยมสีน้ำเงินในที่ที่คุณต้องการรายการ

การเปลี่ยนลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. เลือกบรรทัดข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะ

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการ คลิกเมนูป๊อปอัพใต้หัวข้อย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับอักษรแสดงหัวข้อย่อย: คลิกเมนูป๊อปอัพ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกประเภทสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่น (เลื่อนเพื่อดูทั้งหมด)

   ในการใช้ข้อความหรืออักขระของตัวคุณเองสำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกสองครั้งที่เมนูสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นป้อนข้อความหรืออักขระของตัวคุณเอง ในการใช้อักขระพิเศษ ให้เลือก แก้ไข > อักขระพิเศษ (จากเมนูแก้ไข ที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ) จากนั้นเลือกอักขระ

  • สำหรับรูปภาพแสดงหัวข้อย่อย: คลิกเมนูป๊อปอัพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เลือกรูปภาพแสดงหัวข้อย่อย คลิกปุ่มรูปภาพปัจจุบัน จากนั้นเลือกลักษณะรูปภาพแสดงหัวข้อย่อย

   ในการใช้รูปภาพของคุณเอง ให้คลิก รูปภาพแบบกำหนดเอง จากนั้นเลือกไฟล์รูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  รายการที่ถูกลากไปยังระดับการเยื้องใหม่

ใช้ตัวควบคุมอื่น ๆ ในส่วนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการเพื่อเปลี่ยนขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและปรับปริมาณระยะห่างระหว่างข้อความกับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การเปลี่ยนแปลงประเภทของตัวเลขและตัวอักษร

คุณสามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษร ตัวเลขแบบโรมัน หรือชุดรวม เพื่อกำหนดระดับของรายการที่ลำดับไว้

 1. เลือกบรรทัดข้อความที่มีการกำหนดตัวเลขที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการ จากนั้นเลือกตัวเลือก

  ตัวควบคุมสำหรับจัดรูปแบบตัวเลขและตัวอักษรในรายการ

ในการเริ่มการกำหนดหมายเลขจากจุดอื่น ๆ ให้เลือก “เริ่มต้นจาก” จากนั้นป้อนหมายเลขหรือตัวอักษร

การปรับการเว้นระยะห่างและลักษณะของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตัวเลข และตัวอักษร

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการเว้นระยะห่าง ขนาด สี และการจัดแนวของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตัวเลข และตัวอักษรได้

 1. เลือกบรรทัดข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การเยื้อง: ป้อนตัวเลขหรือคลิกที่ลูกศรถัดจากช่องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและข้อความเพื่อตั้งค่าระยะห่างจากระยะขอบซ้ายไปยังสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและจากข้อความของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปยังสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยตามลำดับ

  • การเปลี่ยนสีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: เลือกสีจากช่องสี (สำหรับสีที่ตั้งไว้ที่เข้ากันกับ ชุดรูปแบบ) หรือวงล้อสี (สำหรับสีใด ๆ)

   คุณไม่สามารถเปลี่ยนสีของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของรูปภาพได้ แต่คุณสามารถเลือกรูปภาพอื่นจากเมนูป๊อปอัพรูปภาพปัจจุบันได้

  • การปรับขนาดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: ป้อนเปอร์เซ็นต์ในช่องขนาด หรือคลิกลูกศรขึ้นหรือลง

  • การย้ายสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไว้ด้านบนหรือใต้บรรทัดกึ่งกลางของข้อความ: คลิกลูกศรขึ้นหรือลงในช่องจัดแนว

   ส่วนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการที่มีคำบรรยายไปยังตัวควบคุมสำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและการเยื้องข้อความ สีของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และการจัดแนว

หากคุณต้องการให้สามารถปรับใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังรายการอื่น ๆ ในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถสร้างลักษณะรายการ หรืออัปเดตลักษณะรายการที่คุณกำลังใช้อยู่แล้วได้ เฉพาะการจัดรูปแบบที่ทำในส่วนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการเท่านั้นถึงจะรวมไปในลักษณะรายการ

การสร้าง อัปเดต หรือคืนกลับลักษณะรายการ

รายการใด ๆ ที่คุณสร้างจะใช้ลักษณะรายการที่กำหนดลักษณะของรายการ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงลักษณะของรายการ โดยการเปลี่ยนลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหรือการเว้นระยะห่างของย่อหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างลักษณะ การแทนที่ (ระบุโดยเครื่องหมายดอกจันถัดจากชื่อลักษณะรายการในเมนูป๊อปอัพลักษณะรายการ) คุณสามารถเก็บหรือเอาการแทนที่เหล่านี้ออก หรือคุณสามารถใช้เพื่อสร้างลักษณะรายการใหม่ที่คุณสามารถปรับใช้ไปยังรายการอื่น ๆ ได้

 1. เลือกบรรทัดข้อความในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของคุณ

 2. คลิกที่ปุ่มลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากรายการอยู่ในกล่องข้อความ ตาราง หรือรูปร่าง ให้คลิกแถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างก่อน จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพลักษณะรายการไปทางขวาของหัวข้อย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การเก็บการแทนที่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรายการ: ไม่ทำอะไรเลย ข้อความจะคงการเปลี่ยนแปลงของคุณไว้ และเครื่องหมายดอกจันจะปรากฏถัดจากชื่อลักษณะรายการทุกครั้งที่คุณเลือกหรือแก้ไขรายการ

  • การเอาการแทนที่ออกและคืนกลับไปเป็นลักษณะรายการดั้งเดิม: คลิกที่ชื่อลักษณะ (จะมีเครื่องหมายถูกสีเทาอยู่ด้านข้าง) การแทนที่จะถูกล้างและข้อความจะคืนกลับเป็นลักษณะดั้งเดิม และเครื่องหมายถูกเปลี่ยนเป็นสีดำ

  • การเพิ่มลักษณะรายการใหม่: คลิก ปุ่มลักษณะใหม่ ที่ด้านบนสุดของเมนูป๊อปอัพลักษณะรายการ จากนั้นป้อนชื่อสำหรับลักษณะ

   เมนูป๊อปอัพลักษณะรายการที่แสดงเครื่องหมายดอกจันที่ระบุการแทนที่และคำอธิบายปุ่มลักษณะใหม่ และเมนูย่อยของตัวเลือกสำหรับจัดการลักษณะ

เนื่องจากลักษณะรายการคือประเภทของลักษณะย่อหน้า คุณจะสามารถ เปลี่ยนชื่อใหม่ อัปเดต หรือลบ เพิ่มปุ่มลัดแป้นพิมพ์เพื่อปรับใช้ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: ลักษณะรายการจะมีเฉพาะการจัดรูปแบบที่คุณตั้งค่าไว้ในส่วนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการของแถบข้างเท่านั้น การจัดรูปแบบจากส่วนลักษณะด้านบน (ลักษณะแบบอักษร สีแบบอักษร และอักขระ)จะไม่รวมอยู่ในลักษณะรายการ

การเปลี่ยนชื่อใหม่หรือลบลักษณะรายการ

 1. เลือกบรรทัดข้อความในรายการที่ใช้ลักษณะที่คุณต้องการอัปเดต

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพลักษณะรายการไปทางขวาของหัวข้อย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการ

 4. ย้ายตัวเมาส์ชี้ไปเหนือชื่อลักษณะ จากนั้นคลิกลูกศรเพื่อเปิดเมนูของตัวเลือก

 5. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก ลบลักษณะ หากคุณพยายามลบลักษณะที่กำลังใช้ในงานนำเสนอ คุณจะถูกถามให้เลือกลักษณะเพื่อแทนที่ลักษณะที่คุณกำลังลบ

  • เลือก เปลี่ยนชื่อลักษณะ จากนั้นป้อนชื่อใหม่