การจัดรูปแบบเครื่องหมายวรรคตอน

คุณสามารถแปลงเครื่องหมายอัญประกาศไปเป็นเครื่องหมายอัญประกาศแบบโค้ง และแปลงเครื่องหมายยัติภังค์สองขีด (--) ไปเป็นเส้นประยาว (—) ได้โดยอัตโนมัติในหน้าต่างการแทนที่

หน้าต่างการแทนที่

การใช้เส้นประอัจฉริยะ

  1. เลือก แก้ไข > การแทน > แสดงการแทน (จากเมนูแก้ไข จะอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  2. ในหน้าต่างการแทนที่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นประอัจฉริยะ

  3. คลิกปุ่มเพื่อแทนที่รายการของเส้นประยาวในงานนำเสนอทั้งหมด หรือแค่ในข้อความที่เลือกไว้

การเลือกลักษณะเครื่องหมายอัญประกาศ

คุณสามารถระบุลักษณะเครื่องหมายอัญประกาศสำหรับเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ในงานนำเสนอของคุณได้ ในการปรับใช้การจัดรูปแบบกับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกข้อความนั้นก่อน

  1. เลือก แก้ไข > การแทน > แสดงการแทน (จากเมนูแก้ไข จะอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  2. ในหน้าต่างการแทนที่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัญประกาศอัจฉริยะ

  3. คลิกเมนูป๊อปอัพแต่ละอันแล้วเลือกลักษณะเครื่องหมายอัญประกาศ

  4. คลิกปุ่มเพื่อแทนที่รายการของเครื่องหมายอัญประกาศในงานนำเสนอทั้งหมด หรือแค่ในข้อความที่เลือกไว้

คุณสามารถปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติได้ แต่รูปแบบที่มีอยู่จะไม่เปลี่ยน ในการเปลี่ยนรูปแบบที่มีอยู่ เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการจะเปลี่ยน จากนั้นคลิกหนึ่ง จากนั้นคลิกปุ่มการแทนที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง